म्हादय अभयारण्यांत सफारी पार्क सुरू करचें

विधानसभेंत उलयतना दिव्या राणे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदार दिव्या राणेः सैमीक सुंदरतायेचो वापर पर्यटना खातीर करपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः सत्तरी म्हालांत अभयारण्याची अधिसुचोवणी जारी केले उपरांत थळावे लोक आनी रान खात्याचे कर्मचाऱी हांचे मदीं परतून परतून वाद जाता. सरकारान ह्या अभयारण्याचो वापर लोकांच्या बऱ्या खातीर करप खूब गरजेचें आसा. हे खातीर सफारी पार्क सारक्यो येवजण्यो चालीक लायल्यार थळाव्या लोकांक बरे तरेचो रोजगार मेळटलो आनी गांवगिऱ्या वाठाराचे उदरगतीक चालना मेळटली. रान खात्यान हे संबंदांत विशेश लक्ष दिवचें. केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ते खातीर व्हड प्रमाणांत निधी उपलब्ध जालो जाल्यार थळाव्या लोकां मदीं चलिल्लो संघर्श काबार जावपाक म्हत्वाची मजत जातली, अशी विनवणी पर्यें मतदारसंघाची आमदार दिव्या राणे हांणी विधानसभेंत केली.

सुमार 12 मिणटांच्या आपल्या उलोवपांत राणे हांणी सत्तरी म्हालांतलें रान, थळावे लोक आनी फुडारांत त्या दोगांय मदीं कशे तरेन समन्वय सादपाक मेळूं येता हे संबंदांत विचार मांडले.

रानांची राखण म्हत्वाची. सत्तरी म्हालांत अभयारण्याची अधिसुचोवणी जारी केली, मात ह्या अभयारण्याची उदरगत खूब गरजेची. गोंय राज्य दर्यादेगे पुरतेंच मर्यादीत उरूंक ना. सत्तरी, सांगें, केपें, काणकोण ह्या वाठारांनी सैमीक सुंदरताय उपाट भरल्या. हे सुंदरतायेचो वापर पर्यटन उदरगती खातीर करप गरजेचें आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतले पर्यटन उदरगतीक चालना दिली जाल्यार गोंयच्या पर्यटन इतिहासांत भरीय योगदान मेळटलें. तशेंच सरकाराक लेगीत बऱ्या प्रमाणांत महसूल मेळपाक शकता, अशें राणे हांणी सांगलें.

रान विकास म्हामंडळाच्या माध्यमांतल्यान थळाव्या लोकांक कशे तरेन ताचो फायदो जावपाक शकता. तशेंच गोंयांतलें काजू उत्पादन कशे तरेन वाडपाक शकता हाचेरूय राणे हांणी विचार मांडले.

गोंयांत सुमार 9 हजार हॅक्टर वाठारांत काजू लागवड ह्या रान उदरगत म्हामंडलाचे अखत्यारीत येता. मात फाटल्या कितल्याश्याच वर्सां सावन व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. फुडारांत काजू उत्पादनाचे बाबतींत गोंयाक वयलो नंबर मेळपाक जाय हे दिश्टीकोनांतल्यान 9 हजार हॅक्टर जमनींत नव्यान काजू लागवड करप आनी उत्पादन मळाचेर वाड करप ह्या संबंदांत तज्ञ मनशां कडल्यान सल्लो घेवचे खातीर सरकारान अधिकारी दिवचे, अशी मागणी राणे हांणी केली. गोंयांत सुमार पांच अभयारण्यां आसात. मात अभयारण्य वाठाराच्या माध्यमांतल्यान पर्यटकांक आकर्शीत करपी येवजण चालीक लावपाक शकतात. हरियाणाचे धरतेर गोंयांत अभयारण्य वाठाराची उदरगत जावची, ह्या दिश्टीकोनांतल्यान सरकारान यत्न करचे, अशीय मागणी राणे हांणी ह्या वेळार केली.

‘55 गांवांचो अतिसंवेदनशील वाठारांत आस्पाव करपाक विरोध’

सत्तरी म्हालांतल्या सुमार 55 गांवांचो आसपाव आशिल्ल्या अतिसंवेदनशील वाठारांत आस्पाव करतले. ह्या संबंदांतलो प्रस्तावाचेर विचार चल्ला. ताका आपलो पुराय विरोध आसा. तशें जालें जाल्यार रान वाठाराचे उदरगतीक व्हड प्रमाणाचेर आडखळ निर्माण जावं येता. ताका लागून जे मेरेन अतिसंवेदनशील आरक्षणाच्या संबंदांत सविस्तर म्हायती मेळना ते मेरेन अशे तरेचो घातकी निर्णय सरकारान घेवचो न्हय. तशेंच ह्या संबंदांत केंद्राक विनवणी करची, अशी मागणी पर्येंची आमदार दिव्या राणे हांणी विधानसभेंत केली.