म्हादयच्या उदकाची पातळी देंवली

म्हादय न्हंयेची देंविल्ली उदकाची पातळी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुळागर, बागायतींचेर शिंपणावळीचो परिणाम

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः म्हादय न्हंयेच्या इतिहासांत पयलेच खेपे न्हंयेचें पात्र आटपाक सुरवात जाल्या. उदकाची पातळी खूब प्रमाणांत देंवल्या. ताका लागून हे न्हंयेच्या उदकाचेर निंबून आशिल्लीं शेतां, बागायतींक उदक मेळप कठीण जालां.

सध्या उपाय येवजण म्हूम म्हादय न्हंयेच्या उगम स्थानाचेर आशिल्ल्या सगळ्या बांदांच्यो फळयो काडल्यात आनी उदक सोडलां. ताका लागून न्हंयेच्या मदल्या भागांत कांय प्रमाणांत उदकाचो सांठो दिसता.

गांजें प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान म्हादय न्हंयेचें उदक ओपा न्हंयेंत सोडपी प्रकल्प सरकारान उबारला. 500 होर्स पावराचे तीन पंप थंय बसयल्यात. मात उदकाची पातळी उणी जाल्ल्यान सध्या दोनूच पंप चालू आसात. ह्या दोन पंपांच्या आदारान दर दिसा 80 लाख लिटर उदकाचो सांठो न्हंयेच्या पात्रांतल्यान ओपा न्हंयेंत सोडटात.

म्हादय न्हंयेच्या उगम स्थानाचेर आशिल्ल्या बांदांच्यो फळयो काडिल्ल्यान त्या बांदांतलो उदकाचो सांठो उणो जाला. ताका लागून ह्या वाठारांत आशिल्ली उपसा येवजण बंद करची पडल्या. हाचो वायट परिणाम शेती, बागायतींचेर जाला. कांय ज्येश्ठ शेतकारांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण पयलेच खेपे न्हंयेचें उदक इतलें आटलां. म्हादय न्हंयेचेर खूब कडेन अतिरिक्त बांदांची माळ उबारप गरजेचें आसा. तशेंच न्हंयेक उदका पुरवण करपी वेळूस, झरमे न्हंयेचेर लेगीत अतिरिक्त बांद बांदपाची खूब गरज आसा.