म्हादयची शबय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आनी जमताच जाल्यार गोंय सरकारान दिल्ल्या पुरस्कारांचेर बहिश्कार घालात आनी केंद्रान दिल्ले पद्म पुरस्कार परते करात. कांय तेंप आदीं कांय बुद्धिजिवींची हत्या जाली म्हणून पुरस्कार परते केल्ले. आतां म्हादयची हत्या जाता. मागीर पुरस्कार परते करचे नात?

म्हादयच्या नांवान सद्याक शिगमो सुरू जाला. चोरून व्हरतकूच आडामो घालापा सारको हो प्रकार. जावं उसरां जायना, गोंयकार जागो जालो हें उणें न्हय. पूण, ही शबय म्हादय वाटोवंक पावतली? दर एकल्याचें वागणें पळयल्यार दुबाव दिसता. कोणाचोच कोणाचेर विश्वास ना. आमी कोणाकूच वांगडा घेवचे नात वा कोणाच वांगडा वच्चे नात ही वृत्ती. असली वृत्ती म्हादयचो घातूच करतली हें सांगूक कोणा जोतिश्याची गरज ना.
म्हाका कर्नाटकाचें सदांच एक मानवलां. जेन्ना राज्याच्या हिताची गजाल आसता ते सगळे एक आसतात. एका तोंडान उलयतात. आतां म्हादयचेंच उदाहरण घेयात. केंद्रीय जल आयोगान तांच्या प्रकल्पाक मान्यताय दिली आनी ज्या वाठारा खातीर हो प्रकल्प जावपाचो त्या वाठारांतल्या राजकरणी लोकांनी उत्सव मनोवंक सुरवात केली. हो प्रकल्प वर्सा भितर पुराय करतलों वा नांव बदलतलों म्हणपाची वल्गना हांगचो मंत्री करंजोळीन केली. हो प्रकल्प भाजपा सरकाराचो म्हणून विरोधी काँग्रेस फाटीं रावली ना. वेल्यान काँग्रसच्या सुरजेवालान तर आपणालें सरकार आयल्यार ह्या प्रकल्पाक कितले दुडू दितले तें आतांच सांगून सोडलें. म्हणजेच कर्नाटकांत खंयचेंय सरकार सत्तेर आयलें तरी म्हादयचें मरण थारिल्लेंच आसा. पूण, आमच्या गोंयांत तशें ना.
आमचें सरकार अजून सुस्त आसा. एका खासदारान आपूण ह्या विशयाचेर राजिनामो लेगीत दितलों म्हणपाचो गर्नाल फोडलो, पूण खिणांत ताचें सुरसुरें जालें जावंक जाय. मुखार राजिनामोय ना आनी कसलें उतरूय ना. घडये फुडले वेंचणुकेक तिकेट मेळटली काय ना ताचो अदमास तो घेता आसूं येता. बाकीचे दोन खासदार खंय आसात, तें कोणूच नकळो अशी परिस्थिती. काँग्रेसचो खासदार फाटले वेंचणुके पयलीं दक्षीण मध्य रेल्वेच्यो वास्कोच्यान मुंबय वचपी ट्रेनी रूळ बदलपा खातीर बंद केल्ल्यो त्यो अजून चालू जावंक नात म्हणून आंदोलनाक बशिल्लो. कुडचडें स्टेशना कडेन ताणें रूळार बसून रेल्वे आडायल्ली. उपरांत तो वेंचून आयलो, पूण हे रेल्वे संबंधान ताणें लोकसभेंत ‘ब्र’ काडिल्ल्याचें आयकूंक येवंक ना. अजुनूय त्यो ट्रेनी बंदूच आसात आनी खासदाराचें तोंडूय बी. म्हणटकूच ताचे कडसून कसलीय अपेक्षा धरप पिशेपणाचें.
तिसरो राज्यसभेचो खासदार. तो रिटायर जावपाचो आसा म्हणटकूच ताच्यान सरकाराक जाप बी विचारूं येताली. एकदां पदावेल्यान देंवलो म्हणटकूच लोक ताका विसरतलेच. ताणें म्हादयचेर सरकाराक जाप बी विचारिल्ली जाल्यार घडये तो लोकांच्या स्मरणांत उरूं येतालो. पूण घडये तोय दुसर्‍या टर्माची वाट पळयता आसतलो. वोगीच म्हादयचेर उलोवन अपशकून कित्याक करून घेवपाचो? निमाणें कितें, आपूण आपणांक देव समेस्तांक.
खरें म्हणल्यार हो दोन राज्यांमदलो प्रश्न. हो राजकीय चर्चेनूच सोडोवपाचो. पूण, कर्नाटक जंय महाराष्ट्र, केरळ सारक्या राज्यांक कांय न्ही करता थंय ते गोंयाक लेखतले व्हय? कर्नाटकूच कित्याक केंद्र सरकार लेगीत आमकां लेखिना म्हणपाचें सगळ्यांक कळ्ळां. अशे वेळार गोंयचे लोक एकठांय येवन आंदोलन केलें आनी धरणें धरलें म्हणून ताचो कोणाचेर प्रभाव पडटलो? खरें तर हाका एकूच उपाय आसलो तो म्हणल्यार गोंयांत राजकी पेंच निर्माण करप. आमच्या चाळीस आमदार आनी तीन खासदारांनी केंद्राचो निशेध करून राजिनामे दिवप. केंद्र आयकुचें ना हें खरें. ते परतून वेंचणुको घेतलें. घेवं दी. परत वेंचणुकेक रावप आनी वेंचून येतकूच परत राजिनामे दिवप. नासल्यार कोणेच वेंचणुकेक उबे रावप ना आनी शें प्रतिशें मतदारांनी वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालप. पूण हें घडून येत? ना. राजिनामो दिवपाचें धाडस कोणाक जावचें ना. कारण हे वेंचून आयल्यात ते राज्य सांबाळूंक न्ही तर आपणाली जोड करूंक.
म्हणटकूच मतदारांनी आपापल्या आमदाराक घेराव घालून ताचे कडसून राजिनामो मागून घेवप हो दुसरो उपाय. पूण हें सगळें थंडपणान, शांततायेन जावंक जाय. आमदाराक विचारप, ‘तूं म्हादय वटेन आसा? केंद्र आनी कर्नाटक कितें करता तें तुका मान्य आसा? ना तर राजिनामो दी.’ पळोवंया कोण म्हादय वटेन आसात आनी कोण सत्तेवटेन तें. पूण मतदार हें करतले? जमतलें तांकां? ना. कारण मतदारांच्या फाटीचो कणो बावगला. मतां विकतकूच आनीक कितें जातलें? ते भायर तांकां आपलीं कामां करून घेवपाक आमदार जायच. बारीक सारीक कामां खातीर आमदारांच्या दारामुखार वचून बसतकूच आनीक कितें जातलें? ते आपूण जावन राजिनामे दिवचे नात आनी आमी ते घेवंक पावचे नात. म्हणटकूच राजकी पेंच निर्माण करप शक्य
जावचें ना.
आतां दुसरो उपाय. कर्नाटकाचेर वेगळे तरेन दबाव हाडप. कर्नाटकांतल्या बेळगांव, हुबळी, धारवाडचे उद्देग गोंयकारांचेर चलता. आमी कांय दीस थारांवया कर्नाटकांतल्यान येवपी दूद वापरचे नात. पिवया कांय दीस फुटी च्या. बेळगांवच्या भाज्यांचेर बहिश्कार घालुंया. गोंयांत पिकपी भाजी पावना जाल्यार महाराष्ट्रा कडेन हात पसरांवया. लग्न- मुजी- वाडदिसांचें सामान, कपडे हाडूंक बेळगांव, हुबळी वचचे न्हय. इतलेंच जर केलें जाल्यार हेच वेपारी कर्नाटक सरकाराचेर दबाव हाडटात काय ना तें पळेयात. हें तरी करूंक जातलें न्ही आमचे कडेन. काय ‘म्हादय, म्हादय’ करीत आमी म्हादेवूच घालतले? हे राजकारणी म्हादय कडेन प्रामाणीक रावतले, केंद्र आमकां न्याय दितलें हें सगळें विसरात. आनी जमताच जाल्यार गोंय सरकारान दिल्ल्या पुरस्कारांचेर बहिश्कार घालात आनी केंद्रान दिल्ले पद्म पुरस्कार परते करात. कांय तेंप आदीं कांय बुद्धिजिवींची हत्या जाली म्हणून पुरस्कार परते केल्ले. आतां म्हादयची हत्या जाता. मागीर पुरस्कार परते करचे नात?

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687