म्हयन्याच्या निमाण्या दिसा सगल्यांत चड पावसाची नोंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पावसाक लागून रस्त्यांंचेर परतून फोंंडकुलां

पणजी : उटंगाराच्या पावसाक लागून रस्त्यांंचेर उदक सांचपा सयत परतून फोंंडकुलां तयार जावपाक लागल्यांत. 24 वरांंत सरासरी 3 इंच पावसाची नोंंद जाल्या. अंंदूंच्या जूनांतलो हो सगल्यांत चड पावस. सकाळीं 8.30 ते सांंजे 5.30 मेरेन पणजेंत 57.5 मिमि, पेडण्यां 53 मिमि, पोरणे गोंंय 58 मिमि, म्हापश्यां 57 मिमि पावसाची नोंंद जाल्या. पावसाक लागून गिरी हांंगाचो मुखेल रस्तो उदका पोंंदा गेल्लो. पावसाक लागून लोकांंची गैरसोय जावपा सयत लोकजीण विस्कळीत जाली.

उटंगाराच्या पावसाक लागून जूनांतली तूट आतां 9 टक्क्यांंचेर आयल्या. फाटल्या 24 वरांंत 75.6 मिमि पावसाची नोंंद जाली. हाचे पयली 26 जूनाक 74. 5 मिमि पावसाची नोंंद जाल्ली. आतां मेरेन गोंयांत सरासरी 830.2 मिमि (32.68 इंंच) पावसाची नोंद जाल्या. ते प्रमाण 9 टक्के उणे आसा. केप्यां सगल्यांत चड 45 इंंच जाल्यार पेडण्यां 41 इंंच पावस पडला. फुडले दोन दीस हवामान खात्यान येलो अॅलर्ट जारी केला.

फाटले धा दीस सेगीत पावस सुरू आसा. बिरेस्तारा पावसाचें प्रमाण हेर दिसांं परस चड आसलें. थारावीक तेपान पावसाच्यो दडको पडत रावल्यो. गिरी हांंगा सखल भागांतलो रस्तो उदका पोंंदा गेलो. चड पावस पडलो काय हो रस्तो दर वर्सा उदका पोंंदा वता. हाका लागून सकाळीं गिरी रस्त्याचेर येरादारी कांय वेळ ठप्प जाली. हाचे पयली सकाळीं पावसाचो नेट चड आसलो जाल्यार सांंजवेळार पावसान मातसो विसव घेतालो. बिरेस्तारा मात दीसभर पावसाची रिपरीप सुरू आसली. पावसाक लागून सांखळे बाजारांत लेगीत उदक भरलें. पणजे, पेडण्यां दनपार उपरांंत पावसाचो नेट वाडलो.

मे म्हयन्यांत चडशा रस्त्यांंचे डांंबरीकरण जाल्लें. ह्या वेळार सगलीं फोंंडकुलां पुरायिल्लीं. सेगीतच्या पावसाक लागून रस्त्या वेलो डांंबर भायर येवपाक लागलांं. ते भायर परतून फोंंडकुलांं पडपाक लागल्यांत.

पावसाक लागून सगल्या वाठारानी झाडांं पडलीं. आरोशी, खोला, बेतोडें, लोलयें, बांंदोडें, कळंंगूट, हणजूणें, फोंंडें बसस्टॅण्ड हांगा झाडांं पडलीं. कांय झाडां लायटीच्या वयरींंचेर पडिल्ल्यान वीज पुरवण खंंडीत जाली.

दर वर्सा वाळपय आनी सांखळे पावसाचें प्रमाण चड आसता. अंंदूं मात केप्यां आनी पेडण्यां पावसाचें प्रमाण चड आसा.

तरेकवार वाठारांतलो पावस (मिमि)

सुवात 24 वरांतलो पावस आतां मेरेनचो पावस

म्हापशें 97 827.3

पेडणें 70.8 1048.4

फोंंडें 50 780.4

पणजी 75.5 836

पोरणे गोंंय 73.4 718.8

सांखळी 22.4 632.6

वाळपय 27.9 758.6

काणकोण 116.8 906.4

दाबोळी 113 832.9

मडगांव 85.2 734.1

मुरगांव 89.6 972.9

केपें 100.8 1161.2

सांंगें 84.6 701.4