म्हजे तीन संकल्प

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवें वर्स सगल्यांच्या मनान नवी उमेद आनी नवी उर्बा घेवन येता. सगलीं जाणां वर्साचे सुरवातेक तरेतरेचे संकल्प करतात. ह्या नव्या वर्सा खातीर हांवेय बी म्हजे खातीर तीन संकल्प केल्यात. स्वाताचेर मोग करप हो म्हजो पयलो संकल्प. सकाळची न्हीद मोडटकच पयलें देवाक मनातल्या मनान नमन करप आनी दिसाची सुरवात करप हें म्हजें सदाचेंच काम. हाचे फाटल्यान दोन मिनटां हांव म्हजे कडेनुच उलोवपाचें थारायलां. सांगपाक म्हाका की हांव आसा मौल्यवान, हांव आसा सामर्थवान आनी हांव आसा सक्षम. ह्या दोन मिनटांक हांव म्हजे कडेन सकारात्मक आनी दुबाव विरयत शब्दांनी उलयतलें. हाचें कारण म्हळ्यार म्हाका म्हजो तोरो फुलोवपाचो ना, पूण म्हज्यांतलें बळ आनी सगळे गुण जागृक करपाक जाय.
स्वताचेर मोग करप म्हळ्यार स्वताचे दोश आसा तशेच आपणाक आपणे स्विकारप. जाता थंय ते सुधारप आनी आपले गुण आसा तांकां वाव दिवन आपणाक योग्य मनीस करप. अशें करतकच जिणेन सकारात्मकताय वाडटा, आत्मविश्वास वाडटा आनी सुख- शांतीन जीण भोगपाक मजत मेळटा.
म्हजो दुसरो संकल्प म्हळ्यार, प्रत्येक दिसा म्हजे
जिणेंतल्यो कृतज्ञतायेच्यो पांच गजाली वा किद्या खातीर हांव उपकारांत आसा हें देवाक सांगप. अशें केल्ल्यान म्हाका दिसता म्हजो दर ऐके वस्तू कडेन पळोवपाचो दृष्टिकोण बदलतलो. कृतज्ञताय हो जिवीताचो भाग करप ही खूब बरी गजाल. अशें केल्ल्यान आपले जिणेंत आसा त्या बारिकांतल्या बारीक गजालींची आमकां जाण जाता आनी आमी देवाक उपकारी रावतात. अशे केल्ल्यान ज्यो गजाली आमी गृहीत धरून चलतात, तांचें आमकां मोल कळटा आनी कृतज्ञतायेन आमचें जिवितूय खुशालकायेन भरता.
जायते फावटी हांव प्रत्येक घडणुकीचेर रोखडीच प्रतिक्रिया दितां. आनी साद्यापणान साधपाचे काम बिगडटा. ह्या म्हज्या दोशाक थांबोवप हो म्हजो तिसरो संकल्प. ह्या खोडीक आळो घालपाक म्हाका म्हज्या मनाक शिस्तबद्ध करचें पडटलें. सकारात्मक विचार करपाक वळण लावचें पडटलें. जायते फावटीं आमी साद्यांतले सादे गजालींचेर रोखडीच प्रतिक्रिया करतात. मागीर शांत चित्तान आनी साद्यापणान जावन पडपाचीं कामां वयल्यान त्रासान जातात. हे थांबोवपा खातीर म्हाका मनाक आनी बुद्दीक शांत रावपाची शिस्त लावची पडटली. आनी अशें करपाक दर दिसा थोडो वेळ ध्यान करप आनी शांत बसप गरजेचें.
घडिल्ले गजालींचेर रोखडीच प्रतिक्रिया दिवपाक तकलेंतले विचार ओंठार येवपाक दिवप काय ना वा ते योग्य काय अयोग्य, हेंय जाणा जावपाची आकलन शक्त तयार करप सामकें गरजेचें. अशें केल्ल्यान जायते घुस्पल्ले प्रस्न आनी जायत्यो इबाडिल्ल्यो परिस्थिती बऱ्यो, सोंसपा सारक्यो जातल्यो.
ह्या वर्सा हे संकल्प हांव खात्रीन पाळटलें आनी म्हजी जीण उच्च दर्ज्याची करपाक प्रयत्न करतलें, अशें हांवें थारायलां. तुमीय आपले खातीर नव्या वर्साचे संकल्प केल्यात न्हय? सगळ्यांक नव्या वर्साचीं परबीं.

स्नेहा साळकार
करंजाळें