म्हजे केस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हजे केस. न्हय म्हजे आवयचे केस, म्हणप चड बरें जातलें. कारण जल्मा पासून ते आतां मेरेन म्हज्या केसांचेर आवयचो चड मोग. हांव ल्हान आसतना आवयन म्हज्या केसांची खुबूच काळजी घेतिल्ली. केसांक तेल घालप, ते धुवप, सद्दां उगोवप.. सगलें आवय करताली. म्हाका केन्नाच केसांचे पडून वचूंक नाशिल्लें. शाळेंत आसतना ती केसांक तेल लावन मदीं भांग काडून दोन लिकां लावन धाडटाली. तेन्ना म्हजे केस चड लांब नाशिल्ले. आवय तेन्ना म्हज्या केसांक मशरूम कट मारताली. तो कट तेन्ना फामाद. हांव व्हड जायत गेलें तशे केस वाडत गेले. व्हड जालें तेन्ना मात म्हजे आवयन केस कापले नात आनी म्हाका कापपाकूय दिले नात. तेन्नाय हांव केसांची काळजी घेनासलें, कारण खबर आसलें, म्हजी आवय आसतना म्हाका कसलीच काळजी ना.
व्हड जायसर हांवे केन्नाच केस उगयले नात. ते सगळें आवयनूच केलें. ती म्हज्या केसांची काळजी घेत मेरेन म्हजे केस दाट आनी लांब जाले. पूण जेन्ना हांव शिकपाक मामागेर गेलें तेन्ना मात हांवें म्हज्या केसांची वाट लायली. वांगडा शिकपी चलयांक केस रंगयल्ले पळोवन म्हाकाय उमेद आयली. हांवे केस रंगयले. पूण, आवयक सांगलें ना. भंय आशिल्लो तिका कळ्ळें जाल्यार ती दवरचीना. कारण तिका केसांक कितेंच केल्लें नाका आशिल्लें. तिका एक दीस कळ्ळें आनी तिणें फोग काडलो. तेन्नाच्यान हांव केन्नाच केसांचे वाटेक गेलें ना. कॉलेजीक पावलें तेन्ना मात केस गळपाक लागले ते आयज मेरेन थांबले नात.
खरे सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका केस सांबाळपाक जमना. म्हाका लांब केसूय नाका आशिल्ले, पूण आवय खातीर ते वाडोवचे पडले. पूण, तिकाच लागून आतां म्हाका म्हज्या केसांचेर मोग जाला. आतां म्हाका केस खूब आवडटात. जरी हांव 22 वर्सांचे जालें तरीय आजुनूय म्हज्या केसांची काळजी आवय घेता. पातळ जाल्यात पूण तरीय म्हाका म्हजे केस खूब आवडटात. हळूहळू हांव तांची काळजी घेवपाक लागलां. तरीय अजून ते म्हजे न्हय, तर म्हजे आवयचेच चड आवडीचे आसात.

आशिता सातार्डेकार
[email protected]