म्हजें तें….. हांव कोणाक दिवचें ना….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ल्हान भुरग्यांच्या हातांत कितेंय खावपाचें आसल्यार तें तीं सहसा कोणाक दिनात. हांगा ह्या माजराकूय तो गुण लागलासो दिसता.