मोहन बगानाक 2-1 जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एटीके मोहन बगानान इंडियन सुपर लिगेंत (आयएसएल) घरच्या मैदानाचेर खेळटना एफसीक गोवाक 2-1 असो हारयलो. ह्या जैतान एटीके मोहन बगानान प्ले ऑफांतली आपली स्थिती आनीक घटमूट केली.

एफसी गोवान एका गोलान फाटीं पडून लेगीत उपरांत बरोबरी सादली. पूण, मोहन बगानाच्या खेळा मुखार ताणे यत्न करून लेगीत ताका हार टाळपाक शक्य जालें ना.

एटीके मोहन बगाना वतीन दिमित्री पेट्राटोस आनी ह्युगो बौमोस हांणी दरेकी एक गोल केलो, जाल्यार एफसी गोवा वतीन अन्वर अलीन एक गोल केलो. ह्या जैतान उपरांत एटीके मोहन बगान 23 गुणां सयत तिसरे सुवातेर पावलो.

लिस्टन कुलासोन 9व्या मिनटाक दिल्ल्या पासाचेर दिमित्रीन मोहन बगानाक आघाडी मेळोवन दिली. एफसी गोवाचो गोलकीपर धीरजाक उजवे वटेच्यान आयिल्लो बॉल आडावपाक जमलो ना. दिमित्रीचो अंदूंच्या हंगामांतलो हो पांचवो गोल थारलो.

एफसी गोवा प्रतिहल्लो करतलो अशें दिशिल्लें. पूण, मोहन बगानान घरच्या मैदानाचेर खेळटना आपलो शेक दवरलो. 19व्या मिनटाक आशिष राय बॉल घेवन एफसी गोवाच्या पॅनल्टी क्षेत्रांत घेवन गेलो. ताणे गोलकीपराक चकयिल्लो लेगीत. पूणष ताणें दिल्ल्या पासाचेर गोल करपाक मोहन बगानाचो एकूय खेळगडो ते सुवातेर उपलब्ध नाशिल्लो. आशिक कुरुनियनान बॉला मेरेन पावापाचो यत्न केलो. पूण, 6 यार्ड बॉक्सांत ताचो तोड गेलो.

अखेरेक एफसी गोवान बरोबरीचो गोल केलो. 25व्या मिनटाक फ्री किकी वयल्यान एडू बेडियान दिल्ल्या पासाचेर अन्वर अलीन मात्सो टच करून बॉल मोहन बगानाचो गोलकीपर विशाल कॅथच्या पांया मदल्यान गोलपोस्टांत घालो. मॅचींत 1-1 बरोबरी जाल्या उपरांत दोनूय पंगडांनी जबरदस्त केलो. एफसी गोवान बरोबरी सादल्या उपरांत आपलो शेक दवरपाक सुरवात केली. ताका 39व्या मिनटाक आघाडी घेवपाची संद लेगीत फावो जाल्ली. पूणष बॉल उण्या फरकान गोलपोस्टाच्या वयल्यान गेलो.

एफसी गोवाच्या अशा खेळा उपरांत कांय वेळा खातीर येजमान पंगड बॅकफुटाचेर गेलो. पयल्या अर्दांत दोनूय पंगड 1-1 अशे बरोबरींत उरले.

दुसऱ्या अर्दांत पयलें आक्रमण एफसी गोवा वतीन जालें. इकर गौरात्स्केनान ऑन टार्गेट यत्न केलो आनी तो विशाल कैथान आडायलो. 52व्या मिनटाक येजमान पंगडान परतून आघाडी घेतली. पेट्रोटोस बॉल घेवन पॅनल्टी क्षेत्रांत गेलो आनी एफसी गोवाच्या सगल्या डिफॅण्डराचें लक्ष आपले वटेन ओडून घेतलें. तरी आसतना ताणें बौमोसा कडेन फिशाल कायेन पास दिलो. ताणें सहज रितीन बॉल जाळांत घालून स्कोर 2-1 असो केलो. अखेर मेरेन ही आघाडी कायम राखतना मोहन बगानान जैत जोडलें.