मोल वाडपाचें आशिल्ल्यान लोकांनी उदकाचो जतनायेन वापर करचो: रवी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: उदकाचें मोल वाडपाचें आशिल्ल्यान लोकांनी उदकाचो वेवस्थीत सांबाळ करून जतनायेन वापर करपाची गरज आसा. तशेंच उदका खातीर संवसारांत व्हड झूज जावपाची लक्षणां दिसून येत आशिल्ल्याचें उलोवप कृशी मंत्री रवी नायक हांणी कोडार हांगा कृशी खात्याच्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार केलें.

ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, फोंडेंचे नगराध्यक्ष रितेश नायक, सरपंच विशांत गांवकार, पंच सुशांत गांवकार, कृशी खात्याचे संचालक नेव्हील आफोन्सो, कृशी अधिकारी राजेश डिकॉस्टा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

गोंयांतल्या कृशी मळा कडेन तरणाट्यांनी चड लक्ष दिवंक जाय. कृशी क्षेत्राक चालना दिल्यार पर्यटन मळाक अदीक घटाय येतली. कारण पर्यटकांचो कल गोंयांतल्या कृशी उत्पादना कडेन चड आशिल्ल्याचें दिसून येता अशें रवी नायक हांणी सांगलें.

सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान दर वर्सा पांच हजार तरणाट्यांक कृशी क्षेत्रा वटेन ओडपाचो यत्न जावंक जाय. बंद पडिल्ल्यो खणी सुरू जावपा खातीर वेळ लागूंक शकता. ताका लागून शेती वेवसाय होच मुखेल वेवसाय म्हूण वळखीचो जावंक जाय. तरणाट्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांव नासतना शेती वेवसायांत लक्ष घाल्यार ह्या मळार व्हड क्रांती जातली अशें तांणी सांगलें.

ह्या वेळार सरपंच विशांत गांवकार आनी पंच सुशांत गांवकार हांणी आपले विचार उक्तायले. पांडुरंग देसाय हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें. नेव्हील आफोन्सो हांणी येवकार दिलो जाल्यार राजेश डिकॉस्टान उपकार मानले.