मोरोम्बी ओ पिकेनो हांगा ईडीसीच्या पाटो 2 प्रकल्पाक मेरशेकारांचो विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः पणजे पाटो हांगच्या ईडीसीच्या वेवसायीक प्रकल्प सारको प्रकल्ल मेरशे पंचायत वाठारांतल्या मोरोम्बी ओ पिकेनो हे सुवातेर बांदपाक मेरशेकारांनी विरोध केला. मात्सो पावड पडल्यार पाटो वाठारांत सगळे कडेन उदक भरता. तसो प्रकार मोरोम्बी हांका जावन मेरशेक चड धोको जातलो अशी भिरांत लोकांक आसा.
ईडीसीच्या ह्या प्रकल्पा संबंधी मेरशीकारां मदीं जाग्रुताय करपा खातीर मेरशी चर्चीचे सुवातेंत एक बसका जाली. कळाव जावचे पयलीं ह्या प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर एकठांय येवपाचो उलो हे बसकेंत उलयल्ल्यांनी मारला. फादर बॉलमेक्स परेरा आऩी एल्सा डायस हांणी हो प्रकल्प जाल्यार मेरशेकारांक कितें भोगचें पडटलें हाची कल्पना दिली. मोरोम्बी सुवातेचे वेवसायिकरण जाल्यार फुडले पिळगेक ताचे परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या.
पाटो वाठार पयलीं मोराम्बी ओ पिकेनोचो वांटो आशिल्लो. मेरशेंतल्या चार महसुली वाड्यांतलो हो एक वाडो आशिल्लो. खाजन शेताची ही जमीन सरकारान कमर्शियल बिल्डिंगो बांदपा खातीर घेतली. पाट्यार सध्या व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्ल्यार पावसाचें उदक व्हांवन वचपाच्यो वाटो पुरयल्ल्यान थंय मात्सो पावस लेगीत आयल्यार सगळे कडेन उदक तुंबता अशें एल्सा डायसान लोकांचे नदरेक हाडून दिलें.
मोराम्बी पिकेनो हांगच्या 6 लाख चौखण मीटर सुवातेंत पाट्या सारको प्रकल्प 2 बांदपाची येवजण ईडीसीन जाहीर केल्या. पुराय मेरशे गांवां खातीर ही एक आपत्ती थारतली. म्हायती हक्क कायद्या खाला आपल्याक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुमार 20 हजार अपार्टमेंन्टा आशिल्ल्यो 60 व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदपाची येवजण आसा अशें तिणे सांगलें. सीझेडएमपींत ही जमीन खाजन म्हणून नोंद केल्या. तिचें काँक्रिटीकरण जाल्यार पाट्या सारको मेरशेचो वाठार उदका पोंदा वतलो अशी भिरात तिणे उक्तायली. पावसाचें उदक वचपाचो वाटो बंद जातल्योच त्या भायर अपार्टमेन्टांतल्या कोयर तयार जातलो ताचें कितें जातलें असो प्रश्न करून वेळार जागे जावन प्रकल्पाक विरोध करपाचें आवाहन तिणे लोकांक केलां.
मेरशेचें नांवूच ना जातलें
पाटो हो पयलीं मेरशे पंचायतीचो वाठार आशिल्लो. थंय वेपारी बिल्डिगो येवन ताचें वेपारीकरण जातकूच तो वाठार पणजे शारांत सरकारान आस्पावन घेतलो. मोरोम्बी पिकेनो हांगा वेपारी बिल्डिंगो उब्यो जातगीर, तशेंच गोवा बाझार आनी जिल्हो न्यायालय जातकूच ताचोय आसपाव पणजे शारांत जातलो आनी मेरशी हें नांव गोंयच्या नक्शा वयल्यान ना जातले अशें बसकेंत सांगून थळाव्या लोकांक प्रकल्पाक विरोध करपाक तयार रावात अशें
वक्त्यांनी सांगलें.
मोरोम्बी ओ ग्रांद वाठारांक सरकारान आतां कदंब प्लॅटो अशें नांव दवोरलां. मोरोम्बी पिकेनोत ईडीसी प्रकल्प जातकूच तांचेंय नांव बदलतले अशें मायकल डायस हाणे सांगलें. नांव बदल्यार थळाव्या लोकांची वळख ना जातली. वळख बदल्ली जाल्यार सगळें बदलतलें. आमची वळख आमी राखून दवोरपाक जाय. ते खातीर सगल्यांनी एकठांय येवपाक जाय अशें फादर बॉलमेक्स परेरा हांणी सांगलें.