मोरजे दर्या देगेर कासवांनी घातली पांच हजार तांतया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः मोरजी दर्या देगेर अंदूच्या सिझनांत सुमार पन्नास कासवांनी देड म्हयन्यांत पांच हजारां परस चड तांतयां घातल्यांत. ती सगळीं टेंबबाडो- मोरजी हांगा राना अधिकाऱ्यांनी सुरक्षीत दवोरल्यात. आश्वे, मांद्रे, केरी, मोरजी हागचे दर्या वेळेर ही तांतवी मेळ्ळी.
टेबवाडो दर्या देगेर 1997 सांवन कासव संवर्धन केंद्र उबारलां. दर्या देग वाठरांत आवाजा प्रदूशण जाता तरीय   कासवांनी दर्या देगेर येवंन ही तांतया घातल्यांत. सध्या तांतयांनी राना खात्याचे कर्मचारी चोवीस वरां राखण करतात. दर्या देगांनी तांतया मेळटगीर ते टेंबवाडो हांगां एके सुवातेर वय घालून दवोरतात. 50 तें 54 दिसांनी तांतयांतल्या कासावाची पिलां भायर येवपाक लागतात.
गोंय सरकारान काणकोण तालुक्यांत गालजीबाग आनी आगोंद आनी पेडणे तालुक्यांत मोरजी आनी आश्वे हांगा कासव संवर्धन केंद्रां सुरू केल्यात. तांतया घालपाक येवपी कासवा खातीर सरभोंवतणचो वाठार शांत  आसचो पड़टा. मात मोरजी आनी आश्वें हांगा पर्यटन सिझनाथ दर्या देगे वयल्या हॉटेलांनी व्हडा आवाजांत संगीत वाजोवन पार्ट्यो करपाचे प्रकार जातात. पुलीस आनी पर्टटन खाते ताचे आड कारवाय करतना दिसना.
तांतयांतल्यान कासवाची पिलां भायर आयल्या उपरांत तांकां दर्यांत वचपाक वाट मेकळी आसपाक जाय. रातयां ही पिलां दर्यांत वचपाक वतात. रातयां दर्या उदक चकचकता ताचो माग घेवंन पिलां दर्यांत वतात. मात हालिसारांक दर्या देगानी झगझगीत उजवाड आसात आनी पिलां वाट चुकून वेगळे दिकेन वचपाक लागतात. राना कर्मचाऱ्यांक तांकां दर्यांत व्हरून सोडचें पडटा