मोरजेची परंपरीक पायवाट आडावपाचो यत्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कंपनीच्या महिला बावन्सरांनी केली थळाव्या महिलांक मारपेट; पुलिशेंत कागाळ

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: मोरजेच्या बागवाड्या वयल्या शापोरा न्हंयदेग वाठारांतली जमीन दिल्लीच्या एका उद्देजकान विकत घेतल्या. थंय हॉटेल बांदपाचो ताचो यत्न फाटल्या 19 वर्सां सावन सुरू आसा. बिरेस्तारा थळाव्या लोकांच्या घरा कडेन वचपाची परंपरीक पायवाट आडायिल्ल्यान थळावे लोक व्हड प्रमाणांत थंय एकठांय जाले. जे मेरेन पायवाट उक्ती करिना ते मेरेन थंयच्यान हालचे नात, अशी तांणी भुमिका घेतली. ते आदीं कंपनीच्या कांय महिला बावन्सरांनी थळाव्या महिलांक मारपेट केल्ल्याची कागाळ त्या महिलांनी पेडणें पुलिशेंत नोंद केल्या.

घडणुकेची खबर कळटाच पेडणें पुलीस थंय पावले. ते आदीं मोरजेची सरपंच वैशाली शेटगांवकाराच्या फुडारपणा खाला सगळें पंचायत मंडळ घडणुकेचे सुवातेचेर येवन योग्य तो उपाय काडपाचें आस्वासन दिल्लें, पूण थळावे लोक आक्रमक जाल्ले. जे मेरेन परंपरीक पायवाटेचेर उडयिल्ले फातर आनी पत्र्याचें घातिल्लें कंपावंड काडिना ते मेरेन जागे वयल्यान कशेच हालचे नात, अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतली.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शापोरा न्हंयेदेगे वयल्या वागवाड्या वयल्या लोकांच्यो जमनी 19 वर्सां आदीं दिल्लीच्या वेवसायिकांनी विकत घेतल्यात. थळावे मसुंडेंत वचपा खातीर हे जमनींतल्यान गेल्ले परंपरीक पाटवाटेचो लोक वापर करतात. थळाव्यांक विस्वासांत घेनासतना थळाव्या भाटकारान त्यो जमनी भायले भायर दिल्लीकारांक विकल्यात. दिल्लीच्या वेवसायिकांनी विकत घेतिल्ले जमनीचेर फातराची आनी सरयांची वंय घालपाचो यत्न एकदां केल्लो. 10 वर्सां आदीं बागवाड्या वयले बागकार हे बायलेची कूड परंपरीक मसुंडेंत लासपाक हरत घेतिल्ली. त्या वेळार तेन्नाचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हाच्या पणजेच्या सरकारी बंगल्याचेर ती कूड व्हरपाचो यत्न केल्लो. तेन्ना सरकारान हस्तक्षेप करून ते मसुंडेंत कुडीचेर निमणे संस्कार करपाचो तात्पुरतो आदेश दिल्लो. दुसऱ्या दिसा ते जमनीचो सर्व्हे करून थळाव्यांक मसुंडी दिवपाची सुचोवणी तेन्नाच्या जिल्होधिकाऱ्याक केल्ली. ते प्रमाण दुसऱ्याच दिसा उत्तर गोंय जिल्होधिकारी आनी भूसंपादन अधिकारी हांणी सर्व्हे केल्लो. पूण आयज मेरेन बागकारांच्या ताब्यांत ती मसुंडी दिवपाची प्रक्रिया जावंक ना.

बागवाड्यार सुमार 15 घरां आसात. जमनींतल्यान गेल्ली तांची परंपरीक पायवाट मेकळी दवरपाचें आस्वासन जमीन धनयान तांकां दिल्लें. पूण 22 एप्रीलाक जमीन धनयान अचकीत पायवाट बंद केल्ल्यान लोक खुबळ्ळे. पुलीस घडणुकेचे सुवातेचेर पावचे पयलींच कंपनीच्यो महिला बावन्सर आनी कर्मचारी थंयच्यान पळून गेले. खबर कळटाच मोरजीची सरपंच वैशाली शेटगांवकार आनी हेर पंच थंय पाविल्ले. पंचायत मंडळान खुबळिल्ल्या लोकां कडेन खोलायेन चर्चा करून वाट मेकळी करून दिवपाचें उतर दिलें आनी ते प्रमाण वाय मेकळीय करून दिली.

मजगतीं, मारपेट जाल्ल्या बायलांक वैजकी तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्ली. राती उसरां मेरेन कोणाचेरूच गुन्यांव नोंद जावंक नाशिल्लो.

पंचायत मंडळ लोकां वांगडाः सरपंच

जे मेरेन कंपनी थळाव्यांचे प्रस्न सोडयना ते मेरेन तांकां कसलेच तरेचे पंचायती कडल्यान नाहरकत दाखले मेळचे नात. 26 एप्रीलाक थळावे आनी कंपनीचे प्रतिनिधी हांचे कडेन बसका घेवपाचें थारायिल्लें. तातूंत निर्णय घेवन फुडली कृती थारावपाचे आशिल्ले. पूण अचकीत कंपनीन लोकांची परंपरीक वाट आडायली. ताका लागून लोकांनी आंदोलनाचो मार्ग आपणावपाचो विचार चलयला. पंचायत मंडळाचें थळाव्या लोकांक पुराय सहकार्य आसतलें. ही पायवाट पुराय मेकळी करतले, अशें सरपंच वैशाली शेटगांवकारान प्रतिनिधीक सांगलें.