मोबायलां खातीर कोलवाळ बंदखण गुन्यांवकारीचें केंद्र जामर बसोवप होच मोबायल वापरप बंद करपाचो उपाय 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः कोलवाळ बंदखणीतलो कैदी विकट भगत हाणे घुंवळी वखदां खातीर ड्रग्ज विकपी योगेश पागी हाचे कडेन मोबायला वयल्यान संपर्क सादल्लो. ताका लागून बंदखणीतले कैदी मोबायल वापरतात हे परत एक फावट सामकार आयलें. बंदखणींत वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकूच मोबायल वापरपाक मेळटा. अशें आसतना मोबायल कैद्यां मेरेन कसो पावता हें प्रश्न बंदखण प्रसासमा सामकार उबो जाला. जामर होच मोबायल वापराचेर बंदीचो उपाय आसा अशें प्रशासनाचें म्त जालां.
मोबायल ईमेली वयल्यान खंडणी खातीर धमक्यो दिवप, मोबायला वयल्यान साक्षिदारांक धमकावप हे प्रकार हाचे पयलीं कोलवाळ बंदखणीत जाल्यात. बंदखण प्रशासनात तेन्ना कांय कैद्यांची तपासणी करून कांय मोबायल जप्त केल्ले. मात ते खंय गायब जातात तें मात कळना. तशेंच मेळिल्ली कागदपत्रां आनी जप्त केल्ल्या मोबायलांतले नोंदणेत बरोच फरक आसता.
 कैदी मोबायल वापरतात तें बंद करपा खातीर पांच- स वर्सां पयलीं बंदखण प्रशासनात जामर बसोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. तशो आदेश अधिकाऱ्यांक दिल्लो. मात ह्या जामराचो त्रास बंदखणी भायल्या लोकांक जातलो असो निश्कर्श अधिकाऱ्यांनी काडलो आनी तो निर्णय फाटीं पडलो.
विकट भगत हाणे कोकेना खातीर योगेश पागी कडेन संपर्क सादल्लो. तें आपले मेरेन पावोवपाचें काम जेल गार्ड सूरज गावडे हाका दिल्लें. हाचे वयल्यान मोबालयच्या माधयमांतल्यान घुवळी वखदां बंदखणीत वापतात हे दिसून आय़िल्ल्यान ताचेर उपाय करपा खातीर बंदखण प्रशासनात पावलां घालपाक जाय अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणे आसा.
 जेलर, बंदखण अधिक्षक, सहाय्यक अधिक्षक आनी बंदखण प्रशासनांतले वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक बंदखणीच मोबायल व्हरपाची मेकळीक आसा. जाल्यार सहाय्यक जेलर, हवालदार हांका बंदखणींत मोबायल व्हरपाक मेळना. ताका लागून अधिकारीच कैद्यांक मोबायलाची पुरवण करतात असो दुबाव आसा. मोबायलाक लागूनक कोलवाळ बंदखण कैदी सुधारघर जायनास्तना गुन्यांवकारीचें केंद्र जायत चल्लां. मोबायल वापरपाक मेळना जाल्यार घुंवळी वखदां सारके गुन्यांव घडनाशिल्ले. ख्यास्त जाल्ले कैदी बंदखणीत शिस्त पाळपाचें काम करतात अशी म्हायती सूत्रांनी दिली.