मोपा विमानतळाचेर पेडणेंच्या थळाव्यांक 80 टक्के रोजगार

मोपा विमानतळा विशीं चर्चा करतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक: मोपा विमानतळा विशीं जाली चर्चा

पेडणें: पेडणें म्हालांत जावपी 13 व्या आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाचेर फकत पेडणें म्हालांतल्या थळाव्या युवकांक 80 टक्के रोजगार उपलब्ध जातलो अशी गवाय केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिली.

पेडणें म्हालांतल्या शेतकारांनी मोपा विमानतळ प्रकल्पा खातीर सुमार 1 कोटी चौ. मि. जमीन 

दिल्या. हांगच्या चडश्या शेतकारांक आजूनय ताची लुकसाण भरपाय मेळूंक ना. तशेंच रोजगार वेवसायाची संद दिवं ना. हे विशीं सध्या पेडणें म्हालांतल्यान विवीध चर्चा सुरू आसा. 

एके वटेन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत विवीध वक्तव्यां केल्ल्यान नागरीक उबगल्यात. जाल्यार दुसरे वटेन भाजप मंडळ अध्यक्ष आनी चांदेल सरपंच तुळशीदास गांवस हांणी फाटल्या दोन दिसां पयलीं एक पत्रकार परिशद घेवन मोपा विमानतळाचेर थळाव्यांकूच प्राधान्य दिवचें अशी मागणी केल्ली. मोपा विमानतळा संबंदी ज्या थळाव्यांक रोजगार उपलब्ध जाला, ते संबंदी एम आर कंपनीचे अधिकारी आनी विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची दिकाभूल केल्ल्यान समाजांत सध्या गैरसमज निर्माण जाला. ताका लागून जी एम आर कंपनी, विमानतळ प्राधिकरण, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी थळावे आमदार प्रविण आर्लेकार तशेंच जांच्यो जमनी गेल्यात त्या वाठारांतले सरपंच ह्या सगळ्यांची बसका घेवन, कोणाक कसल्यो नोकर्‍यो आनी वेवसाय दिल्यात हे विशीं पुरायेन म्हायती दिवची अशी मागणी तुळशीदास गांवस हांणी केल्ली. विंगड विंगड माध्यमांतल्यान मोपा विमानतळा विशीं गैरसमज निर्माण जाल्यात. 

हे फाटभूंयेर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक पेडण्यां भाजपच्या गरीब कल्याण संमेलनाक आयिल्ले. तेन्ना तांकां पत्रकारांनी मोपा विमानतळा विशीं थळाव्या पेडणेंकारांक कितल्यो नोकर्‍यो मेळटल्यो असो प्रस्न केलो तेन्ना जाप दितना केंद्रीय मंत्र्यान स्पश्ट सांगलें, जांच्यो नोकर्‍यो गेल्यात तांकां प्राधान्य दिवन नोकर्‍यो दितले. पेडणें म्हालांतल्या 80 टक्के युवकांक मोपा विमानतळार रोजगाराच्यो संदी  मेळटल्यो. तशेंच आयुष्य हॉस्पिटलांतूय 80 टक्के थळाव्यांक रोजगार मेळोवन दिवपाची हमी श्रीपाद नायक हांणी दिली.

धनगर समाजाचीं घरां तांच्या नांवार ना 

   मोपा विमानतळ वाठारांत 14 धनगर कुटुंबांची घरां आशिल्लीं. मोपा विमानतळ करतना हीं घरां आडखळीचीं थारिल्ल्यान वट्ट 14 कुटुंबीयांक जी एम आर कंपनीन कासर्वर्णे पठाराचेर चोवदा घरां बांदून दिल्यांत. त्या घरांक आनी पांख्यांक गळटी लागिल्ल्यान ताची आजूनय दुरुस्ती करूंक ना. तशेंच जीं घरां दिल्यांत तीं आजूनय धनगर कुटुंबांच्या नांवार करूंक ना. हे विशीं केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांकां विचारलें तेन्ना तांणी, हे विशीं आपूण अधिकार्‍यां कडेन चर्चा करून धनगर समाजांतल्या 14 कुटुंबियांच्या नांवाचेर जीं घरां आसात तीं तांच्या नांवार करतलों. तशेंच ज्या घरांक गळटी लागल्या हे विशीं अधिकार्‍यां कडेन चर्चा करून, तांची दुरुस्ती करून दिवपाची सुचवणी करतलों, अशें तांणी सांगलें.

दोन घरां मोडून कुटूंब निराधार

 मोपा विमानतळ वाठारांत 2 भंडारी समाजाचीं घरां आशिल्लीं. तीं घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो अहवाल दिवन सरकारान हीं दोनूय घरां मोडिल्लीं. तांकां आजूनय लुकसाण भरपाक कित्याक दिवंक ना? असो प्रस्न मंत्री नायक हांकां विचारलो तेन्ना तांणी, विमानतळा खातीर जमीन संपादन केल्या उपरांत हीं दोनूय घरां त्या संबंदीत व्यक्तीन बांदिल्लीं. ताका लागून हीं दोनूय घरां बेकायदेशीर थारलीं. तांकां लुकसाण भरपाय मेळची हे विशीं आपणें केंद्रीय मंत्र्यां कडेन चर्चा केल्ल्याचें तांणी सांगलें.