मोपाः येलो ब्लॅक बदला ब्लू टॅक्सी स्टॅण्ड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांचें लेखी आस्वासनः प्रवीण आर्लेकारांची शिश्टाय येसस्वी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वाठारांत पेडणेंच्या टॅक्सीकारांक स्टॅण्ड दिवपाचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मान्य केलें. तशें लेखी स्वरुपांत पत्र आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी टॅक्सीकारांक दिलें. ताका लागून टॅक्सीकारांनी न्याय मेळिल्ले खातीर खोस उक्तायली. हाका लागून विमानतळ प्रकल्पांत पेडणेंकारांचो हक्काचो येलो ब्लॅक बदला ब्लू टॅक्सी स्टॅण्ड सुरू जातलो.

ह्या वेळार आमदार आर्लेकार हांणी सांगलें, आपूण सदांच पेडणेंकारां वांगडा आशिल्लों आनी आसतलों. आपल्याक पेडणेंकारांनी आमदारकी दिल्या, ताका लागून तांचेर केन्नाच अन्याय जावपाक दिवचों ना. पेडणेंच्या टॅक्सीकारांचो प्रस्न आपणे सुरवाती सावनूच सरकार दरबारांत मांडिल्लो आनी ताची फाटपुरवण करतालों. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी आपल्याक तशें आस्वासन दिल्लें, तें आयज पुराय जाता. आयज लेखी स्वरुपांत पेडणेंच्या टॅक्सीकारांचो प्रस्न सुटिल्ल्याचें पत्र आपूण टॅक्सी वेवसायीक संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांचे सुवादीन दितां, हाचीय आपल्याक खोस जाल्या.

टॅक्सीकारांचे फुडारी सुदीप ताम्हणकार हांणी सांगलें, आमदार आर्लेकार हांणी जें आस्वासन दिल्लें ते तांणी आयज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन पुराय केलें, हाची खोस जाता. तेच वांगडा सरकाराच्यो टॅक्सीकारां कडेन ज्यो कांय घडामोडी घडल्यो त्यो चुकीच्या माध्यमांतल्यान घडल्यो, ताका लागून सरकाराचें मातशें चुकलें. हेच खातीर टॅक्सीकारांक रस्त्याचेर देंवचें पडलें. सध्या टॅक्सीकारांचो एक प्रस्न सुटावो जाला. तांचे हेर प्रस्नूय एक एक करून पांवड्या पांवड्यान संघटीत जावन सुटावे करतले.

ह्या वेळार उदय महाले, सुबोध महाले, सरपंच तुळशीदास गांवस, प्रभाकर नारुलकार, रुपेश कुंमरलकार, सुवेक गवस हांणी विचार मांडले.

मजगतीं, मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पेडणें म्हालांतल्या येलो ब्लॅक टॅक्सीकारांनी तांकां हक्काचो स्टॅणअड मेळचो हे खातीर टॅक्सी वेवसायीक संघटणेन धरणें आंदोलन सुरू केल्लें. ते उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी टॅक्सी स्टॅण्ड दिवपाचें उतर दिलें. पूण आतां येलो ब्लॅक टॅक्सी बदला मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प बांदिल्ले जीएमआर कंपनीन ह्या विमानतळ प्रकल्पांत येलो ब्लॅक बदला ब्लू टॅक्सी स्टॅण्ड दिवचो, अशी सुचोवणी सरकाराक केली. सरकारान ती सुचोवणी मान्य करून ब्लू टॅक्सी स्टॅण्डाक मंजुरी दिली. टॅक्सीकारांनीय ताका आपली संमती दिली.

पेडणें म्हालांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 5 जानेवारीच्यान विमानां देंवपाक सुरवात जाली, जाल्यार दुसरे वटेन पेडणें म्हालांतल्या ब्लॅक येलो टॅक्सी वेवसायिकांनी विमानतळ वाठारांत हक्काचो टॅक्सी स्टॅण्ड सरकारान अधिसुचीत करचो हे मागणे खातीर धरणें आंदोलन सुरू केलें. सरकारान हें आंदोलन पोकें करचे खातीर 5 जानेवारीच्या मध्यानराती सावन फुडले दोन म्हयने राष्ट्रीय म्हामार्ग ते मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळा मेरेन चार परस चड लोकांक एकठांय येवपाक निर्बंध घातल्यात. हे खातीर शेंकड्यांनी येलो ब्लॅक टॅक्सीकार थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या धारगळच्या घरा वचून आमच्यो मागण्यो जे मेरेन मान्य जायनात, ते मेरेन तुमच्या घरा कडल्यान वच्चे नात, अशी भुमिका घेतली. ताका लागून आमदार आर्लेकार हांणी 5 जानेवारीक सांजेच्या 4 वरां मेरेन येलो ब्लॅक टॅक्सी बदला ब्लू टॅक्सी स्टॅण्ड दिवपाचो लेखी स्वरुपांत आस्वासन दिता, अशें सांगलें. जे मेरेन आमच्या हातांत लेखी स्वरुपांत आस्वासन मेळना ते मेरेन आमी थंयच्यान कशेच हालचे नात, अशी शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिली. ते उपरांत आमदार आर्लेकार हांणी सांगलें, पूण जे मेरेन मुख्यमंत्री लेखी आस्वासन दिना, ते मेरेन थंयचे हालचे नात, हे भुमिकेचेर टॅक्सीकार ठाम राविल्ले.

टॅक्सीकारांक न्याय दिवपाचो यत्नः ताम्हणकार

जांची नोंदणी टॅक्सी वेवसायीक म्हूण ब्लू टॅक्सी स्टॅण्डा संबंदांत जातली, त्या सगळयांक न्याय मेळटलो काय ना, असो प्रस्न पत्रकारांनी सुदीप ताम्हणकार हांकां केलो. ताका जाप दितना तांणी सांगलें, सरकार कशे तरेन नियोजन करता तें पळोवचें पडटलें. ते उपरांत फुडली कृती थारतली. पेडणें म्हालांतले जे टॅक्सीकार आसात आनी जे टॅक्सी स्टॅण्डा खातीर लढो दितात, त्या सगळ्यांक न्याय मेळोवन दिवपाचो आपूण यत्न करता. पूण कांय फुडारी, कांय मंत्री दिशाभूल करून हें आंदोलन काबार करपाचो यत्न करता, असोय तांणी दावो केलो.

बऱ्या कामाचें कवतूक जावपाकूच जायः प्रतिमा कुतिन्हो

आपणे राजकारण कुशीक दवरून ह्या टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाक तेंको दिला. आपूण जरी विरोधी पक्षाची फुडारी आसली तरीय एकाद्या आमदारान बरें काम केल्ले आसत जाल्यार ताचें कवतूक करप आमची लागणूक. ते नदरेंतल्यान आयज आपूण आमदार प्रवीण आर्लेकार हांकां परबीं दितां आनी हे मुखारूच ते पेडणेंकारां वांगडा रावले जाल्यार पेडणेंकार तांकां केन्नाच विसरचे नात, अशें आम आदमी पक्षाची फुडारी प्रतिमा कुतिन्हो हांणी सांगलें.