मॉन्सून गोंयचे शिमेर, गोंयांत पावतलो दोन दिसांनी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : मॉन्सून कारवारांत पाविल्ल्यान येत्या दोन ते तीन दिसांत तो गोंयांत पावपाचो अदमास आसा. मॉन्सूना खातीर पुरक स्थिती आशिल्ल्यान तो आतां रोखडोच अरबी दर्यां सयत कर्नाटक, गोंय आनी कोंकणांतल्या कांय वाठारांत पावतलो, अशें हवामान खात्यांतले वैज्ञानीक राहुल एम हांणी सांगलें.
मॉन्सून पावलो तरी नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय ना. हवामानांत बदल जायत आसा. मॉन्सून पावलो तरी पावसाची स्थिती सामान्य आसतली, अशें राहुल एम हांणी सांगलें.
अंदूं मॉन्सून बेगीन पावतलो, असो हवामान खात्याचो अदमास आशिल्लो. 27 मे पसून मॉन्सून केरळांत पावतलो, असो अदमास हाचे पयलीं उक्तायिल्लो. 27 मे ची तारीख चुकली आनी दोन दिसांनी म्हणल्यार 29 मे दिसा मॉन्सून केरळांत पावलो. दोन दिसांनी मंगळारा तो केरळांत पावलो. आनीक दोन ते तीन दिसांनी तो गोंयांत पावतलो. हाका लागून 2 जून वा 3 जुनाक तो गोंयांत मॉन्सून सक्रीय जावप शक्य आसा, असो हवामान विभागाचो अदमास आसा.
केरळ सावन गोंयांत मॉन्सून थारावीक दिसांनीच पावता, अशें म्हणपाक जायना. हाचे पयलीं तो दोन दिसांनी पावला, आनीक एक खेपे 12 दिसांनी पावला.
2018 वर्सा माॅन्सून 29 मेक केरळांत पाविल्लो. मात गोंयांत तो 7 जुनाक पावलो. केरळ सावन मॉन्सून गोंयांत पावपाक 8 दीस लागले. तशेंच 2011 वर्सा मॉन्सून 29 मे दिसा पाविल्लो. तेन्ना तो गोंयांत 3 जुनाक पावलो. 2011 वर्सा केरळ सावन मॉन्सून गोंयांत पावपाक 4 दीस लागले. पोरूं वर्सा 2021त मॉन्सून केरळांत 3 जुनाक जाल्यार गोंयांत 5 जुनाक पाविल्लो. 2021 वर्सा मॉन्सुनाक गोंयांत पावपाक फक्त दोन दीस लागले. 2016 तशेंच 2019 वर्सा मॉन्सून 8 जुनाक केरळांत पाविल्लो. 2016त गोंयांत तो 19 जुनाक जाल्यार 2019 वर्सा तो 20 जुनाक पावलो. केरळ सावन गोंयांत पावपाक ताका 11 दीस लागले. फाटल्या 10 वर्सांत 29 मे पयलीं मॉन्सून केन्नाच केरळांत पावूंक ना. गोंयांत मात तो जुनातूच पावला. अंदूं लेगीत तो जुनातूच पावतलो.