मुरगांव म्हालांतली कृशी कचेरी केन्ना सुरू जातली? शेतकारांक पडला प्रस्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: मुरगांव म्हाला खातीर पूर्णवेळ क्षेत्रीय कृशी कचेरी मंजूर केल्या. पूण ती अजून सुरू कित्याक जायना असो प्रस्न शेतकारांनी उपस्थीत केला. शेती वेवसाया कडेन वळात अशें सांगून शेतकारांक विवीध येवजण्यां वरवीं फाटबळ दिवपी सरकार ही कचेरी सुरू करपा खातीर लक्ष दितलें? असो प्रस्न सद्या शेतकारांक पडला.

गोंयची अर्थीक पुनरुज्जीवन येवजणेचो एक भाग म्हूण मुरगांव म्हाला खातीर पूर्णवेळ क्षेत्रीय कृशी कचेरी सुरू करपाची मागणी गोवा कॅनान केल्ली. गोंय सरकार अर्थीक पुनरुज्जीवन येवजणेचेर काम करीत आसा. कोरोना म्हामारीक लागून नवी वास्तविकता मुखार आयिल्ल्यान कृशी हें पुनरुज्जीवन येवजणेंतलें म्हत्वाचें क्षेत्र म्हूण पळयतात. ताका लागून मुरगांव म्हाला खातीर पूर्णवेळ विभागीय कृशी कचेरी सुरू करची. कृशी कचेरी सुरू केले उपरांत शेतकारांक कृशी संचालनालया कडल्यान शेतां खातीर यंत्रणा, बियाणें, सारें सहजतायेन उपलब्ध जातलें. जेणे करून शेती वेवसायाक चालना मेळटली अशें गोवा कॅनान स्पश्ट केल्लें.

मुरगांव म्हालांत कृशी कचेरी नाशिल्ल्यान शेतकारांक वेगळेवेगळे गैरसोयींक तोंड दिवचें पडटा. मुरगांव म्हालांतल्या शेतकारांक सारें, सेंद्रीय सारें आनी यंत्रसामुग्री खरेदी करपा खातीर धांवपळ करची पडटा. ताका लागून तांच्या उत्पादनाचेरूय व्हड प्रमाणांत परिणाम जाता.

मुरगांव म्हालांतल्या शेतकारांक सरकाराची कसलीच मजत घेनासतना बोल्सांतले पयशे मोडून मडगांवां सारें खरेदी करपा खातीर वच्चें पडटा. फाटल्या तीन दसका सावन मुरगांव म्हालांतल्या शेतकारांक कृशी कार्यावळ, येवजण्यो बी हाका लागून साश्ट म्हालांतले कृशी कचेरींत वच्चें पडटा.

अजापाची गजाल म्हणल्यार नव्यान स्थापीत जाल्ल्या धारबांदोडें म्हालांत स्वतंत्र कृशी कचेरी आसा. पूण गोंयांतल्या सगल्यांत पोरण्या मुरगांव म्हालांत कृशी कचेरी ना. मुरगांव म्हालांतल्या शेतकारां खातीर मडगांवां एक काळजीवाहू विभागीय कृशी कचेरी आसा. मुरगांव म्हालांत कृशी कचेरी स्थापन करपाक कसलीच अडचण ना. शेती वेवसायाक चालना मेळ्ळ्यार सेंद्रीय साऱ्याची खरेदी, सुरक्षीत आनी पुश्टीक आहाराची मागणी वाडटली.

मुगगांव म्हाला खातीर पूर्णवेळ क्षेत्रीय कृशी कचेरी नाशिल्ल्यान चिखली, सांकवाळ, कुठ्ठाळी, कांसावली आनी हेर वाठारांतल्या शेतकारांची व्हड प्रमाणांत गैरसोय जायत आसा. मुरगांव म्हाला खातीर पूर्णवेळ क्षेत्रीय कृशी कचेरी जावची हे खातीर आपूण फाटपुरवण करतलों अशें कुठ्ठाळीचे आमदार अँथनी वाज हांणी स्पश्ट केल्लें. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हे शेतकारांक उत्तेजन दितात. ताका लागून ह्या आमदारांनी मंजूर जाल्ली कृशी कचेरी रोखड्या रोखडी सुरू जावची हे खातीर यत्न करपाची गरज आशिल्ल्याचें शेतकार भावांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दितना सांगलें.