मुरगांव नगरपालिकेचें घाणयारें उदक रस्त्यार

मुरगांव पालिका इमारतीचें घाणयारें उदर रस्त्यावेल्यान व्हांवतना. ( मिलिंद काकोडकार )

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव: मुरगांव नगरपालिकेचें घाणयारें उदक भायर रस्त्यार व्हावपाक लागिल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. पालिका इमारतीचें नुतनीकरण जरी सुरू आसलें तरी पालिका कार्यालय आजूनय स्थलांतर करूंक ना. ताका लागून नुतनीकरणाच्या कामाक आडखळ निर्माण जाता. 

मुरगांव पालिकेच्या तळमजल्याचेर 60 टक्के काम पुराय जालां. जाल्यार पयल्या मजल्यार इमारतीचो एक भाग पुराय जावपाचे वाटेर आसा. जाल्यार दुसरे वटेन पालिका मुख्याधिकारी नगराध्यक्ष आनी हेर कार्यालयां कार्यरत आसात. 

मजगतीं, हीं कार्यालयां आजूनय स्थलांतरीत करूंक नाशिल्ल्यान नुतनीकरणाच्या कामाक आडखळ निर्माण जाल्या. 

जो मेरेन हीं कार्यालयां स्थलांतरीत जायना तोमेरेन कामां जावचीं ना, अशें कंत्राटदार म्हणटात. जाल्यार मुख्याधिकारी म्हणटा, कंत्राटदाराकडल्यान योग्य नियोजन जावंक नाशिल्ल्यान कामाचो वेग उणो जालो. हातूंत खरे कोण आनी फटींग कोण हें तांकांच खबर आसा. पूण एक मात खरें, जो मेरेन पालिका कार्यालयां स्थलांतरीत जायना तो मेरेन काम पुराय जावपाक आडखळी येतल्यो. 

मजगतीं, सध्या इमारतीच्या शौचालयाक गळटी लागिल्ल्यान घाणयारें उदक  रस्त्यावेल्यान व्हांवपाक लागिल्ल्यान नागरिकांक नाक हातांत धरून रस्त्यावेल्यान वाट काडची पडली. जो मेरेन ही पालिका इमारतींतलीं कार्यालयां स्थलांतर जायना. तो मेरेन ह्या कामाक हात घालप कठीण आसा. पालिका इमारतीच्या नुतनीकरणाच्या कामाक लागून पालिका कार्यालय हेडलँड सडा हांगचे नवे इमारतींत स्थलांतर करपाचें आशिल्लें. पूण मुख्याधिकारी थंय वचपाक मान्य नाशिल्ल्यान हें कार्यालय आजून आदलेच इमारतींत आसा. ताका लागून नुतनीकरणाचें काम आडखळून पडलां.