मुंबयचो संवसारीक विक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पयले श्रेणीचे क्रिकेटींत काल एका संवसारीक विक्रमाची नोंद जाली. मुंबय पंगडान रणजी करंड सर्तीचे क्वॉर्टरफायनलींत उत्तराखंडाक 725 धांवड्यांनी हारयलो. ऑस्ट्रेलियेंत 1930त न्यू सावथ वेल्सान क्विंन्सलॅण्डाक 685 धांवड्यांनी हारयिल्लो. अशे तरेन 92 वर्सां आदलो विक्रम मुंबय पंगडान मोडलो. टॅस्ट क्रिकेटीचो लेगीत पयले श्रेणीचे क्रिकेटींत आस्पाव करतात.

रणजी करंड क्रिकेट सर्तींतल्या विक्रमाचो विचार केलो जाल्यार व्हडा फरकान जैत जोडपाचो विक्रम बंगालच्या नांवार आशिल्लो. बंगालान 1953त ओडिशाक 540 धांवड्यांनी हारयिल्लो. भारतांत खेळिल्ल्या वट्ट पयले श्रेणीचे मॅचीचो विचार केलो, जाल्यार दक्षीण विभागान 2011त दलीप ट्रॉफींत मध्य विभागाक 552 धांवड्यांनी हारयिल्लो.

मजगतीं, मुंबय पंगडान 8 बाद 647 धांवड्यांचेर आपलो पयलो डाव घोशीत केल्लो. उपरांत बॅटिंगेक आयिल्ल्या उत्तराखंडाक 114 धांवड्यां मेरेन मजल मारप शक्य जालें. मुंबयन आपलो दुसरो डाव 3 बाद 261 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. अशे तरेन उत्तराखंडाक जैता खातीर 795 धांवड्यांची मोख मेळिल्ली. हे मोखीचो फाटलाव करतना उत्तराखंडाचो डाव 69चेर सोंपलो.