मुंडकारांचे 2,002 खटले प्रलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-मामलेदारांचो उणाव पयस करपाक जातली भरती

– कायद्यांत जातली दुरुस्ती

– सध्या 9 मामलेदारांचो उणाव

– उत्तरे परस दक्षीणेंत चड खटले प्रलंबीत

पणजी : दक्षीण गोंयांत 1,082 जाल्यार उत्तर गोंयांत 920 मुंडकारांचे खटले प्रलंबीत आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्र्यांनी घेतिल्ले बसकेंत अधिकाऱ्यांनी दिली. कायदो दुरुस्ती करपा सयत मामलेदारांची रितीं पदां भरपाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. शेनवारा खटल्यांची सुनावणी घेवन दोन ते तीन म्हयन्यांत मुंडकारांचे खटले निकालांत काडपाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

खटले बेगिनांत बेगीन निकालांत काडपा खातीर कायद्यांत दुरुस्ती जातली. बसकेक हाजीर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी. मुंडकारांचे खटले बरीच वर्सां प्रलंबीत आसात. हे खटले निकालांत काडपाची जापसालदारकी खासा मामलेदारां कडेन दिल्या, पूण हेर कामांक लागून सुनावणी नेटान जायना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा बसका घेवन मुंडकार खटल्यांच्या स्थितीचो नियाळ घेतलो. बसकेक मुखेल सचीव पुनीत कुमार गोयल, जिल्होधिकारी, येणावळ सचीव तशेंच जोड सचीव हाजीर आशिल्ले. खंयच्याय स्थितींत मुंडकारांचे खटले दोन ते तीन म्हयन्यांत निकालांत काडपाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

सध्या 9 मामलेदारांचो उणाव आसा. मामलेदारांची भरती करपाचे आदेश कार्मीक खात्याक दिल्या. मामलेदारांची भरती जाले उपरांत मुंडकारांच्या खटल्यांची सुनावणी घेवप नियुक्त मामलेदारांक शक्य जातले. मामलेदारांनी शेनवारा सुनावण्यो घेवच्यो. सुनावण्याची तारीख संबंदितांक एसएमएस वरवीं दिवपी, अशो सुचोवण्यो मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

मुंडकार खटल्यांच्या सुनावणे खातीर उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यांनी खासा मामलेदार नियुक्त करपाचो आदेश 30 जानेवारी 2023 दिसा जारी केला. कूळ-मुंडकार खटल्यांची सुनावणी घेवन त्यो निकालांत काडपा खातीर खासा मामलेदार नियुक्तीचो आदेश जारी जाला. तरी त्याच मामलेदारां कडेन हेर जापसालदारक्यो आशिल्ल्यान खटल्यांच्यो सुनावण्यो नेटान जायनात. हाका लागून मुंडकार खटले प्रलंबीत आसात.

पेडणें- जोड मामलेदार 1, दिवचले- जोड मामलेदार 2, बार्देश- जोड मामलेदार 2, सत्तरी- जोड मामलेदार 1, तिसवाडी- 4 जोड मामलेदारांची कूळ-मुंडकार खटल्या खातीर खासा मामलेदार म्हूण नेमणूक जाल्या.

दक्षीण गोंया खातीर साश्ट – जोड मामलेदार 2 आनी 5, फोंडें – 2 जोड मामलेदार, मुरगांव – 2 जोड मामलेदारांची खासा मामलेदार म्हूण नेमणूक जाल्या.

मांद्रेंचे आमदार जीत आरोलकार हांणी फांटल्या म्हयन्यांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन खासा मामलेदार नियुक्त करपाची मागणी केल्ली. पेडणें म्हालांत बरेच कूळ-मुंडकार खटले प्रलंबीत आसात. मामलेदारांचो उणाव आनी आदोगाद सुनावणे खातीर वेळ मागून घेतात, हाका लागून खटल्यांक उशीर जाता, अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें.