मयांतली पायप लायन चार कडेन फुटल्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचलः मयें गांवांत रस्त्या कुशीक आशिल्ली उदकाची पायल लायन ट्रकांचे येरादारीक लागून सध्या चार कडेन फुटल्या. अजून ती सारकी करूंक नाशिल्ल्यान मयांतल्या नळांक कमी प्रेशरान उदक येता. तशेंच फुटिल्ले पायप लायनीक लागून दिसपट्टें हजारांनी लिटर उदकाची नासाडी जाता. सद्या मयें गांवांत सगल्या वांड्यांचेर लईराईचे धोंड सोवळे पाळटात. तांकां न्हावपा खातीर उदकाची गरज आसता. कमी प्रेशरान येवपी उदकाक लागून तांची गैरसोय जाता. ते खातीर पायपलायन बेगीन सारकी करची अशी मागणी लोकां कडल्यान जाता.
फाटल्या मार्च म्हयन्यांत मयें गांवात उदकाची नवी पायपलायन घालपाचें काम सुरू आशिल्लें तेन्ना रस्त्याची परिस्थिती सारकी नाशिल्ली. कांय दिसां पयलीं मयें गांवातल्यान जावपी ट्रक येरादारीक लागून गांवकारवाडो हांगच्या आदिनाथ सांप्रदाय मठा लागी व्हडली पायप लायन फुटली. ताका लागून रस्त्या वयल्यान उदक व्हांवता. तशेंच संजय शेट्ये हांच्या घरा कडेन पायप लायन फुटल्या. महामाया देवळा लागी आनी आपा साळगांवकार हांच्या घरा लागी ती फुटल्या. हे चारून कडल्यान दिसपट्टे व्हडा प्रमाणांत उदकाची नासाडी चल्ल्या. पायपलायन सारकी करपाचें काम अजून संबंदीत खात्यान सुरू केलें ना.
फुटिल्ले पायप लायनी विशीं बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागांत कागाळ केल्यार ते ती सारकी करपा विशीं कांयच सांगनात. जो मेरेन ट्रक येरादारी चलतली तो मेरेन पायप लायन फुटपाचें चालूच उरतलें अशें थळावे लोक सांगतात. फाटल्या दोन म्हयन्यांत पायप लायन फुटली आनी बांधकाम खात्यान ती सारकी केली तरी ती परत फुटपाचे प्रकार जातात, अशें कालिदास कवळेकार हांणे सांगलें.