मिलाग्रीस चर्च वाठारांत मसुंडी नाका

मोरजी ग्रामसभेंत उलयतना सरपंच वैशाली शेटगांवकार. कुशीक उपसरपंच अमित शेटगांवकार आनी हेर मानेस्त. दुसऱ्या फोट्यांत ग्रामसभेंत जमिल्ले ग्रामस्थ (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोरजी ग्रामसभेंत थाराव मंजूर ः कोयर आनी पार्किंग वेवस्थेचेरूय चर्चा

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणें ः मोरजी पंचायत वाठारांतल्या मिलाग्रीस चर्च वाठारांत कसलेच तरेची भौशीक मसुंडी उबारची न्हय वा ज्या जमीनदारान मोरजी पंचायतीक जमीन दिवपाचो प्रस्ताव दिला तो प्रस्ताव न्हयकारचो अशी मागणी करपी थाराव मोरजी ग्रामसभेंत मंजूर जालो. हे ग्रामसभेंत व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ल्या क्रिस्तांव भावांनी मांडलो आनी तो रोखडोच मंजूर जालो.  
मोरजी पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच वैशाली शेटगांवकार हांचे अध्यक्षताये खाली आयज, 5 जूनाक श्री कळसदेव मांगर सभाघरांत जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच अमित शेटगांवकार, पंच पवन मोरजे, पंच विलास मोरजे, पंच तुषार शेटगांवकार, पंच मुकेश गडेकार, पंच प्रकाश शिरोडकार, पंच वांगडी सुप्रिया पोके, पंच वांगडी संपदा शेटगांवकार, पंचायत सचीव आदी हाजीर आसलीं. ह्या वेळार पयलेच फावट ग्रामस्थ व्हडा संख्येन हाजीर आसले. सभाघर लोकांनी गच्च भरिल्लें.
ह्या वेळार बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी, रस्त्या कुशीक आशिल्ले विंगडविंगड तकटे, मोरजी पंचायत वाठारांत कितलीं वेवसायीक हाॅटेलां आसात आनी तातूंत कितले थळावे आनी बिगर गोंयकार आसात हाचेर बरीच चर्चा जाली. अशे तरेचे थाराव तुकाराम शेटगांवकार आनी दीपक शेटगांवकार हांणी मांडले.
2016 वर्सा मोरजी पंचायतीन टँडर काडून एक काम केल्लें. त्या कामाचे सात लाख रुपया अजून दिवंक नात. काम सुरू आसतना आनी काम पूर्ण जातकच पंचायती कडल्यान कसलेच तरेचे लेखी पत्र वेव्हार कित्याक करूंक ना असो प्रस्न संतोष शेटगांवकार हांणी केलो. ताचेर चर्चा जाली. अखेरेक संतोष शेटगांवकार हांणी हें विधेयक मंजूर करचें असो थाराव मांडचो अशें सुचयलें आनी त्या प्रमाण तो थाराव मांडून तो मंजूर जालो. ग्रामसभेंत थळाव्या आमदाराक तशेंच संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक निमंत्रीत करचें अशे तरेचो लेखी स्वरूपाचो थाराव तुकाराम शेटगांवकार हांणी सादर केलो. दीपक शेटगांवकार हांणी मोरजी पंचायत वाठारांत कितलीं हाॅटेलां आसात आनी तांचे कडल्यान पंचायतीक कितलो महसूल येता असो प्रस्न केलो. सरपंच वैशाली शेटगांवकार हांणी ज्या पंचाची मागणी आसता त्या प्रमाण विकास करतात अशी जाप दिली.
मोरजी पंचायत वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचे कुशीक वाहनां कशाकशींय पार्क करतात. हाॅटेलांक पार्किंग वेवस्था नासतना पंचायत अश्या हाॅटेलांक ना हरकत दाखलो कशी दिता असो प्रस्न गजानन शेटगांवकार हांणी केलो. विठ्ठलदासवाडो ते मर्डीवाडो आनी मर्डीवाडो ते न्यू वाडो मेरेनच्या रस्त्यार कसलेच तरेचीं वाहनां पार्क करूंक मेळची ना अशें उपसरपंच अमित शेटगांवकार हांणी जाहीर केलो. ह्या वेळार कोयराचो विशय आयलो. मुख्य रस्त्याचेर वा जंक्शनाचेर कोयरा बल्लां दवरल्यार घरगुती कोयर आनी वेवसायिकांचो कोयर हाचेर समस्या निर्माण जातली म्हणपाचें अमित शेटगांवकार हांणी सांगलें. ह्या वेळार कितल्याश्याच बायलांनी तशेंच अनेक ग्रामस्थांनी विंगडविंगड तरेचे थाराव मांडून चर्चेंत वांटो घेतलो.

‘मोरजी मिलाग्रीस चर्च वाठारांत भौशीक मसुंडी नाका’

मोरजी पंचायत वाठारांतल्या मिलाग्रीस चर्च वाठारांत लाड जमीनदारान 500 चौखण मिटर जमीन मोरजी पंचायतीक ते सुवातेर भौशीक मसुंडी उबारपा खातीर दिवपाचो प्रस्ताव दिला. ते सुवातेर कसलेच तरेची भौशीक मसुंडी उबारची न्हय अशे तरेचो थाराव मिलाग्रीस चर्च क्रिस्तांव भावांनी मांडलो आनी तो एकमतान मंजूर जालो.
मोरजी पंचायत वाठारांत भौशीक मसुंडी नाशिल्ल्यान जमीनदार लाड हांणी मिलाग्रीस चर्ची लागसार एकाद्री मसुंडी उबारपा खातीर जमीन आशिल्ल्याचें पंचायतीक सांगतकच मिलाग्रीस चर्ची लागसारचे आपले जमनींतली 500 चौखण मिटर जमीन आपूण मसुंडे खातीर दिवपाक तयार आशिल्ल्याचें लेखी उतर न्यायालयांत दिल्ल्यान हें प्रकरण न्यायालयांत आसा. ह्या वेळार व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ल्या क्रिस्तांव भावांनी आमच्या धर्मीक थळाच्या वाठारांत कसलेची तरेची मसुंडी उबारची न्हय अशे तरेचो थाराव ग्रामसभेंत लेखी स्वरुपांत मांडलो आनी तो मंजूरय केलो.