मालपें- धनगरवाडो रस्त्याचें काम सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः पेडणे मतदारसंघात रस्त्याचें जाळें तयार करपाचो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचो विचार आसा. मालपें तें धनगरवाडो ह्या रस्ताच्या कामाक तांणी सुरवात करून दिल्या. त्या वेळार तांणी ही गजाल सांगली. ह्या वेळार विर्नोडा पंचायत सरपंच अपर्णा परब, आदलो सरपंच मंगलदास किनळेकार, भरत गावडे, पंच शैलेंद्र परब हाजीर आशिल्ले.
विर्नोडें पंचायत वाठारांतलो मालपें तें धनगरवाडो रस्तो फाटल्या जायत्या वर्सां सावन जावपाक शकलो ना. ताका ना हरकत दाखलो मेळनाशिल्लो. मात सध्या परब हाचें घर तें मोजकार हाच्या घरा मेरेन डांवरीकरण करपाचें काम हातांत घेतलां. पेडणेची उदरगत करपाक आपूण फाटीं पडचो ना. वेंचणुके वेळार दिल्लीं आस्वासनाक पाळो दिवपाक आपूण प्राधान्य दितलों अशें प्रवीण आर्लेकार हांणी सांगलें. आपूण भाशणां करचो ना, कृती करतलों अशें तांणी सांगलें.
मालपें- धनगरवाडो रस्त्याचे काम करप हाचे पयलीं आमदार जाल्ल्यांक शक्य जालें ना. आर्लेकार हांणी आमदार जातकूच रस्त्याच्या कामाक चालना दिल्ले खातीर आदलो सरपंच भरत गावडे हांणी खोस उक्तायली. मालपें वाठारांत रस्त्यांची समस्या आसा अशें शैलेंद्र परब हांणी सांगलें.