माय म्हादय वाटावया….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय दिवाळी अंका खातीर नमन माये मांडवी, ही कथा बरयतना म्हादय न्हंय मनाच्या कोनशाक आशिल्ली. मांडवी म्हळ्ळ्यारच म्हादय हें गोंयकारांक सांगपाची गरज ना. देखूनय 2022 वर्स सोंपतना म्हादयचेर आयिल्लें संकश्ट, हें जण एका गोंयकारांन आपलेंच अशें समजून निमण्या पर्वांतल्या झुजा खातीर तयार रावचें पडटलें. गोंयच्या घराघरांनी माय म्हादय वाटावपा खातीर म्हायती पावोवची पडटली. ते पासत म्हायतीच्या विंगडविंगड तंत्रांची मजत घेतना सरकारा बरोबर पर्यावरणमोगी रावतले. आपले परीन म्हादयक वाटावपाचो येत्न करतना म्हादय विशीं जागृताय जावची, एकवटाचो उलो मारचो. म्हादय वाटावपाचें झुज दिसता तितलें सोंपें न्हय, ते खातीर आदवोगादाच्या पंगडाची बांदावळ सरकार करतलें. तेन्ना पयलींचे सहाय्यक साॅलिसीटर जनरल अॅड. आत्माराम नाडकर्णी, भाजपाचे म्हणयारे अॅड. यतिश नायक, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, सत्तरीचे भूंयपूत राजेंद्र केरकार, रमेश गावस एकठांय आसतले अशी आस्त आसा. रमाकांत खलप, दयानंद नार्वेकार हेय तांचे बराबर रावतले हातूंत दुबाव ना. रोखडेंच विधानसभेचे शिंयाळें अधिवेशन आसा. तातूंत समेस्तांच्या प्रश्नां वांगडाच सरकारच न्हय जाल्यार विरोधी वांगडीय म्हादय वाटावपाचे भासाभासे खातीर एक जावंक जाय.
म्हादय कर्नाटक व्हरता हें समा न्हय, किजीलय नवें न्हय. कर्नाटकान उदक जाय जाल्यार बरे भशेन मागून व्हरचें, उदकाचें वाटप करपा विशीं कायदेय आसात ते तांणी पाळपाक जायच. त्या भायर रानां आनी पर्यावरण खातें, मंडळ, अधिकारिणेचे मान्यताये बगर कर्नाटक म्हादय आडायता जाल्यार आमच्या सरकारान आकांताळें जावपाची मोख मुखार दवरची. विधानसभेन, सगल्या पंचायतीनी, नगरपालिकांनी म्हादय वाटावपाचो संकल्प करचो. 9 जानेवारी दिसा गोंय विधिकार दीस आसा. ते कार्यावळींत म्हादय वाटावपाक उलो मारपी, कर्नाटकाक शिटकावणी दिवपी भासाभास जावची. कर्नाटकाक म्हादयच्या प्रश्नाचेर भासाभासेक आपोवणे धाडचें, तें न्हयकारल्यार गोंयांतलीं सगलीं किजिलां, तंटे कुशीक दवरून म्हादय आडावपाक गोंय सरकाराक झुजा पावंड्यार वावर करचो.
विधानसभा अधिवेशनात म्हादय न्हंये विशींचे थाराव जाल्यात. तांचो अभ्यास केल्यार नवी फांतोड कित्याक दिसची न्हय? म्हादय न्हंय गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्रांतल्यान व्हांवता, पूण तिचें मूळ खंय आसा? म्हादयचेर धरण बांदल्यार लुकसाण कोणाक, कितलें जातलें? संकश्ट फकत गोंयचेरच न्हय जाल्यार कर्नाटक, महाराष्ट्राचेरय येतलें आनी ताचो लाव हेर राज्यांक जातलो व्हय? ह्या प्रश्नांच्यो जापो विधानसभेंतल्या भासाभासेंत, मांडिल्ल्या अहवालांत मेळपाची शक्यताय आसा. म्हादयचेर धरण कर्नाटकान बांदल्यार पश्चिम घाटांतलो सैम, रानवटी जीवीत सोंपतलेंच, गोंयकारांक कर्नाटकाचेर उदका खातीर निंबून रावचें पडटलें अशी भिरांत आसा. श्री. नार्वेकार शिंपणेमंत्री आसतना टेरी (द एनर्जी एण्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट) संस्थेन केल्ल्या वीस वर्सां आदल्या अहवालाचो उपेग एकादरे आयजय म्हादय वाटावपाक सरकार करूंक शकता. बदल खूब जाल्यात, काँक्रिटाचीं रानांय जाल्यांत पूण मुळां शेणल्यांत?
म्हादय म्हळ्ळ्यारच मांडवी, गालजीबाग, तार आनी कुशावती न्हंय. सत्तरी ते काणकोण म्हालांतले भूंयपूत गोंय सरकारांत आसतना भिवपाची गरज ना हें खरें. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत, केंद्रांत भाजपचें सरकार हेंय सत मागीर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक कित्याक इतले आकुळपिकुळ जाल्यात? तांकां दोन पत्रांची काणी खबर आसा म्हणून? फुडाराचो दिश्टावो तांकां जाला? म्हादय म्हळ्ळ्यारच गोंयची संस्कृताय, गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण हें श्रीपादबाबांक खबर आसा. ते, गोंयचे हेर दोन खासदार आनी तृणमुल काँग्रेसीचे खासदार लुईझिन फालेरो हांचें बळगें कर्नाटका मुखार कमीच. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री एस आर बोम्मय शिकिल्ले, अभ्यासय करपी, तांकां म्हादयच्या देंगणांची म्हायती नासतली व्हय? एके वटेन महाराष्ट्राक शिमेर आडावप दुसरे वटेन गोंयांक म्हादयचेर बांदप हो कर्नाटकाचो खेळ गोंयच्या सगल्या आमदारांनी समजून घेतल्यार कोण खंय चुकता तें होल्मतलें.
श्री. खलप, श्री. नार्वेकार हांचेबराबरीन म्हादयचें गणीत समजावन सांगपी पयलींचे शिंपणेमंत्री दयानंद मांद्रेकार वगी कित्याक रावल्यात? तांचो श्रीपादभाऊंच्या राजीनामो अस्त्राक तेंको आसतलो? 40 आमदारांच्या राजीनाम्याची मागणी करतल्यांक तें मोलाचीं उतरां सांगत व्हय? सगल्या आमदारांनी राजीनामे दिवपाची शिटकावणी दिवन वा राजीनामो दिल्यारय जैत मेळचें ना, राजीनाम्याच्या होमखणात उडी घेवन जैताची घुडी उबारपाक केरळ आसाच.
आयज मेरेन गोंयचे सत्तेर चड तेंप आशिल्ले मुख्यमंत्री (खास करून प्रतापसिंह राणे, दिगंबर कामत, मनोहर पर्रीकार) म्हादय सांबाळपाक जैतवंत थारिल्ले. सभापतीपद सांबाळतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणीं म्हादयचेर बांदकामां कर्नाटक करता म्हणून बोवाळ जालो तेन्ना त्या वाठाराची भोवंडीय केल्ली. श्री. राणे आनी पर्रीकार हांचेर कर्नाटकाक म्हादयचेर धरण बांदपा पासत पत्रां दिल्यांत, अशे आरोपय जाल्ले , पूण दोगांयच्या सरकारांनी म्हादय वाटावपाक झुजय दिल्लें. उगतेपणान कर्नाटक जें करता ताका ताणीं आलाशिरो दिलो ना, पूण दोगूय उदरगती पासत धरणां बांदपाक जाय हे तांच्या सरकाराचें धोरण आशिल्लें. पावसाचें उदक आडावपासत श्री. राणे, पर्रीकार हांणी केल्ले येत्नय फळादीक जाले. ल्हान धरणां बांदून उदक आडावप, जलकुंभ पद्धत आपणावप म्हादय वाटावपाक बेगोबेग पावलां उखल्लीं म्हणून कर्नाटक बांदकामां थांबयतलें? काँग्रेसचे निरीक्षक दिनेश गुंडू राव हाणीं जायते फावटी म्हादय तंटो समजीकायेन सोडोवचो अशे विचार मांडिल्ले. कर्नाटकाक पियेवपाच्या उदका पासत वळवळे काडचे पडटात, हेर राज्यां कडेनय ते खातीर कर्नाटक झुजत आसा. गोंयांक भाजी, फळां, कड्डण, दुदा तुपा खातीरच न्हय उंचेलें शिक्षण, वेवसाया पासत कर्नाटकाचेर आयजय पातयेवन रावचें पडटा. गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान लुकसाण जाता, पूण ताचो अर्थ गोंय, गोंयकारांनी कितेंय सोंसून घेवप? पंचवीस तीस वर्सां फाटीं आशिल्ली म्हादय आयजय तशीच आसा? कुशावती, गालजीबाग, मांडवीतल्यान कितलेंशेंच उदक व्हांवन गेलां, गोंयची समाजजीण बदलत गेल्या. ह्याच अभ्यासांतल्यान राणे, पर्रीकार हाणीं कर्नाटकाक खरेंच पत्रां दिल्लीं व्हय? चाळीसय आमदार जेन्ना एकवट बांदतले तेन्ना जापोय मेळटल्यो, म्हादयचें उदकय गोंयांक मेळटलें नाजाल्यार कर्नाटका वरी पुराय गोंय उदका खातीर वळवळटलें.

सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260