मामलेदार, उपजिल्होधिकारी कार्यालयांनी आतां सीसीटिव्ही

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

महसूल मंत्री, सचिवांची कामकाजाचेर नदर, 6 म्हयन्यांत कार्यवाही

मुंडकार प्रकरणां खातीर नेमतले स्वतंत्र मामलेदार

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : मामलेदार आनी उपजिल्होधिकारी हांच्या कामकाजाचेर नदर दवरपाक जिल्होधिकाऱ्यांचे कार्यकक्षेंतल्या कार्यालयांनी फुडल्या 6 म्हयन्या भितर सीसीटिव्ही कॅमेरे बसयतले, अशी म्हायती महसूल मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी बिरेस्तारा पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. हे विशीं आपूण म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांचे कडेन चर्चा करतलो, अशेंय तांणी सांगलें.

न्यायदानाच्या कामकाजांत कसलोच पक्षपातीपणा जावपाक जायना. तरी लेगीत कांय मामलेदार आनी उपजिल्होधिकारी हांचे कडल्यान अशें प्रकार घडटात, अशो कागाळी आपले कडेन आयल्यात. ताचेर नदर दवरपाक जिल्होधिकाऱ्यांचे कार्यकक्षेंत येवपी मामलेदार, उपजिल्होधिकारी कार्यालयांनी फुडल्या स म्हयन्यांत सीसीटिव्ही कॅमेरे बसयतले. हे कॅमेरेन आपले कार्यालय तशेंच महसूल सचिवांच्या कार्यालया कडेन जोडटले, अशें मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी
सांगलें.
जायत्या वर्सां पसून मामलेदार न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्लीं मुंडकार प्रकरणां फुडल्या स म्हयन्यांत निकालांत काडपाक आपूण प्राधान्य दितलो. हे विशीं मामलेदारां कडेन चर्चा केल्या. फुडल्या कांय दिसांत अशें खटले निर्धारीत वेळांत निकालांत काडपाक गती दितले, अशें तांणी सांगलें.
मुंडकार प्रकरणां हाताळपाक दरेक म्हालांत फावोशे मामलेदार आसप गरजेचें. कारण मामलेदारांक अशीं प्रकरणां हाताळपा वांगडाच कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं जायतीं कामां आसतात. तातूंत तांची धांवपळ जाता अशें म्हणून मुंडकार प्रकरणां खातीर स्वतंत्र मामलेदारांची नेमणूक करतले, अशें स्पश्ट संकेत मंत्री मोंसेरात हांणी दिले.

आल्वारा जमीन धारकांचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना
आल्वारा जमीन धारकांचो विशय आपूण मामलेदारां कडल्यान जाणून घेतला. तांचेर कसलोच अन्याय जावपाक जायना. तांच्या मागण्यांचो गांभीर्यान विचार जावप गरजेचें. ते खातीर कायद्यांत दुरुस्ती जावप गरजेचें. हे विशीं आपूण बेगिनूच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन सविस्तर चर्चा करतलो, अशेंय महसूल मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी स्पश्ट केले.

आनीक 5 ते 6 कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारतले
गोंय कोयरमुक्त करप हें आपलें मुखेल लक्ष्य आसा. ते खातीर गोंयांत आनीक 5 ते 6 नवे कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारतले. ते खातीर सुवातोय निश्चीत केल्यात, अशी म्हायती मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी कोयर वेवस्थापन मंत्री ह्या नात्यान उलयतना दिली. काकोडें कोयर प्रक्रिया प्रकल्प फुडल्या म्हयन्याचे अखेरेक कार्यान्वीत जातलो, अशेंय तांणी सांगलें.