मानसीक दुयेंती वाडटात, जाय उपाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक भलायकी संघटनेच्या एका अहवाला प्रमाण संवसारांतल्या दर आठ मनशां मदल्या एका मनशाक कसले तरी मानसीक दुयेंस जाता. वायट गजाल म्हळ्यार दर सात जाणांतलो एक किशोर. कोरोना महामारीच्या काळांत ह्या मानसीक दुयेंतींची संख्या खूब वाडल्या, अशें दिसता. कोरोना काळांत नोकऱ्यो, रोजगार, वेपार हें सगळें थंड जाल्लें. जायत्या जाणांक दिसपट्ट्या जेवणाचो हुस्को आसलोआनी कितलेशेच मानाय चलत आपल्या गांवघरा गेल्ले. कोरोनाक लागून एका वर्सांत वट्ट 25 टक्के दुयेंती वाडिल्ल्याचें दिसता. भारतांतूय मनोरुग्णांचें प्रमाण लागींलागीं 0.7 टक्के इतलें आसा. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या अहवाला प्रमाण 2012 ते 2020 ह्या काळांत फकत भारतांतच 1.03 ट्रिलीयन डाॅलरांचें लुकसाण जालां.
आजूय भारतांत मानसीक विकारांची जागृताय उणीच आसा. मानसोपचारतज्ञ वा दोतोरय उणे आसात. मानसीक दुयेंसाचे बाबतींत लोक अजूनय अंधश्रध्देचेर विस्वास दवरतात. मानसीक दुयेंत मनशांत सकारात्मक विचार घालप खूब गरजेचें. वेळार उपचार केल्यार हे दुयेंती बेगीन बरे जातले.


आतां जाण्टेपण उसरां येतलें
आतां मनशाक व्हड आयुश्य जाय, जाण्टेंपण मात पसून नाका, अशें जायत्या जाणांक दिसता. सौदी अरेबियान आपल्या देशांत जाण्टेपण वाडटा हे खातीर हुस्को उक्तायला. हाचेर वखद सोदपा खातीर तांणी 7.5 अब्ज रुपयांची तजवीज केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. सावदी राजघराण्यान हिव्होल्युशन फावंडेशन नांवाची एक कंपनी स्थापन केल्या, जी जाण्टेपण उणें करपाक संशोधन करतली. तांकां येश मेळ्ळ्यार साबार दुयेंसां कमी जातलीं.
भुरगेपण, तरणाटेपण आनी जाण्टेपण हीं जिणेचीं कांय पांवडे आनी पांवडे हेंय लक्षांत घेवचें पडटलें. जाण्टेपण वाडत वचत जायत्यो समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय न्हयकारूंक जायना. आयज जायते जाण्टे लोक वृद्धाश्रमांत रावतात. तो आंकडो वाडूंक शकता. जपान सारकिल्ल्या राश्ट्रांत जाण्ट्यांचो आंकडो वाडत आसा. एकूण पळयल्यार ह्या प्रस्नाक जायत्यो बाजू आसात. पूण जिवीत फुडें वता तशें संशोधन म्हत्वाचें आसा, हेंय खरेंच.


वखदां उत्पादन मळार व्हड संद
हालींच्या काळांत जाल्ल्या कॉर्पोरेट घोटाळ्यांक लागून वखदांची मागणी खूब वाडल्या. आयज ह्या मळा वयली उलाढाल सुमार 78 हजार 427 अब्ज डॉलर आसा. फुडल्या आठ वर्सांत ती 167.54 अब्ज मेरेन वाडटली. खासा करून वर्साक णव टक्क्यां लागीं वाडीचो दर आसा. उत्तर अमेरिकेंत, युरोपांत, आशिया पॅसिफीकांत, दक्षिण आनी मध्य पूर्वेंत, आफ्रिकेंत ह्या वखदांचो खूब उपेग जाता. कफ, जोर, खोंकली हे खातीर लोक ओव्हर द कावंटर वखदांचो वापर करतात.
ताका प्रिस्क्रिप्शनाची गरज नासता. तांची मागणी खूब वाडल्या. भारतांत दर्जेदार वखदां तयार जातात. तीं परवडपी आनी सवाय आसात. संवसारीक वखदां बाजारांत 78427 अब्ज डाॅलरांची उलाढाल जाल्या, जाल्यार भारताची निर्यात 2021- 2022 वर्सा 24.47 अब्ज डाॅलर आसा. फुडल्या आठ वर्सांत भारताक 70 अब्ज मोलाचीं वखदां निर्यात करपाक मेळटलीं. वखदां मळार निर्मीतीं बाबतींत भारताचो तिसरो आनी मोलाचे नदरेन चवदावो क्रमांक लागता.
वेगवेगळ्या रोगां खातीर लागपी सुमार ६० % लशी भारतांत तयार करतात. भारतीय वखदां संवसारांतल्या २०६ देशांनी निर्यात करतात. कॅन्सरा सारक्या असाध्य रोगां खातीर लेगीत भारतांत कमी खर्चांत वखदां तयार करतात. एकूणच भारत वखदां मळार फुडारी आसा. तरणाट्या उद्देजकांनी हाचो फायदो घेवचो, हे गजालीचेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज

शांताराम वाघ
9623452553