मानसीक आरोग्याकूय म्हत्व दिवया

Stressed Mother Holding Crying Baby Suffering From Post Natal Depression At Home

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाल्यां (10 ऑक्टोबर) संवसारीक मानसीक भलायकेचो दीस. ह्या निमतान आमी सगळ्यांनी मेळून आमच्या मानसीक आरोग्याक सुद्दां शारिरीक आरोग्या भाशेन म्हत्व दिवपाचें उतर दिवया.

पोस्ट पार्टम डिप्रेशन म्हणजेंच बाळंतपणा उपरांत जाता तो ताण वा उदासीनताय. चडश्या बायलां भितर भुरगें जातकच मानसीक, शारिरीक तशेंच सभावांत खूब व्हड बदल जातात. खूबशा नव्या पालकांचो मूड सदांच वायट आसता. बेबी ब्ल्युस परस हें वेगळें आनी गंभीर. जायत्या वेळा पळयतल्यांक दिसता की हांच्या घरांत भुरगें येवन सुद्दां ही आवय- बापूय खूश नात वा दिसभर कागाळी करतात. पूण तशें आसना. पोस्ट पार्टम डिप्रेशन वा असो तणाव आसप हाचो अर्थ असो न्ही की आवय- बापायक आपल्या भुरग्याचेर मोग ना वा तीं खूश नात. हें एक मानसीक दुयेंस. चडशे फावटी हाचीं लक्षणां एका म्हयन्या उपरांत दिसपाक सुरवात जाता. हीं लक्षणां सगळ्यांक एके भाशेन दिसतात अशें ना. हाचो वेगवेगळे तरेन अणभव येता. थोडीं सामान्य लक्षणां नोंद करून घेयात.

 1. सलग दुख्खी मूड, 2. खूब हुस्को जावप, चिडचिडेपण येवप, 3. थकवो आनी सुस्तताय, 4. अपराधीपणाची भावना, निरर्थक, निराश आनी असहाय्यपण जाणवप, 5. पोट आनी तकली दुखप अशी शारिरीक दुखणीं
 2. कितेंच खायन दिसप ना. 7. विचार करपाक वा लक्ष केंद्रीत करपाक अडचण येवप, 8. उणी प्रेरणा आनी कसल्याच कार्यावळींनी रस नासप, 9. भुरग्या बरोबर घट्ट बंधन निर्माण करपाक अडचण येवप, 10. भुरग्याची जतनाय घेवपाक अडचण येवप
 3. परत परत कारण नासतना रडपाक येवप,12. कुटुंबांतल्या मनशांक आनी इश्टांक मेळचें न्हय अशें दिसप, 13. निर्णय घेवपाक कठीण जावप
  एक भलायकी वेवसायीक (healthcare provider) मनशाक दुख्खी मुडाचें कारण समजून घेवपाक मदत करूंक शकता. भुरगें जाले उपरांत प्रभावी उपचार आनी स्वताची जतनाय घेवपाची रणनिती सांगूंक शकता. पोस्ट पार्टम डिप्रेशनांत आवयक आपल्या भुरग्याक हानी करपाचो विचार लेगीत येवंक शकता. तशेंच आपल्याक सुद्दां हानी करपाचो वा जीव दिवपाचो विचार येवंक शकता. पोस्ट पार्टम डिप्रेशनाचो परिणाम कोणाचेरूय जावं येता. बेबी ब्ल्युस हो बाळंतपणा उपरांतच्या उदासीनाताये परस वेगळो आसता. बेबी ब्ल्युस चडसो कांय दिसांनी म्हळ्यार 1 ते 2 सप्तकां भितर आपुणूच फिको पडटा.
  बाळंतपणा उपरांतचो अणभव, ताचे विचार, उदासीचें कारण जाणून घेवपाक हांव कांय आवयां कडेन उलयलें. कांय सामान्य प्रतिसाद आशिल्ले- “9 म्हयने भुरग्याक पोटान वाडोवन तो आमच्याच शरिराचो भाग कसो जाता, बाळंत जातकर आमच्या शरिराचो एक भाग काडिल्ले भाशेन जाता. आतां फकत म्हाका लागीं आशिल्ल्या भुरग्यां बरोबर सगळीं खेळटलीं, अपुरबाय करतलीं, आतां तो फकत म्हजोच उरपा ना.”
  “आतां सगळ्यांचें लक्ष फकत भुरग्या कडेन आसता, आवय कडेन कोण लक्ष दिनात.”
  “भुरगें परत परत रडटा, कित्याक रडटा कळना, ताका कितें जाय, कितें दुखता तें कांय कळना.” “सगळो वेळ भुरग्या कडेन वता, ताचें खावप, पिवप, न्हिदप हातुंतूच सगळो वेळ वता, स्वताचेर लक्ष दिवपाक वेळच मेळना.” हीं सगळीं बेबी ब्ल्युस हाचीं लक्षणां आसपाक शकतात, पूण हें गंभीरतायेन घेवंक ना जाल्यार पोस्ट पार्टम डिप्रेशन सुद्दा जावंक शकता.
  आवयच्या आयुश्यान, शारिरीक, मानसीक, सभावीक अशे बाळंतपणा उपरांत खूब बदल जातात. बारीक बारीक गजालींची तिडक येवप, चिडचीड जावप, जाय तितलो आराम मेळप ना, न्हीद सारकी पूर्ण जायना. भुरग्याक सादी उचकी आयल्यार सुद्दां जीव कासावीस जाता. एक- एक दीस भुरग्याचो राग येवप, मागीर अपराधीपणाची भावना निर्माण जावप, रडपाक येवप. हे सगळे अणभव एके नवे आवयक येतात. अचकीत जिणे पद्दतींत जाल्ल्या बदला खातीर सुद्दां हें सगळें जावपाक शकता. खुबश्या बायलांक ‘बॉडी इमेज इश्युस’ जातात. थोडी जाणा बाळंतपणा उपरांत मोटी जातात, पोटाचेर स्ट्रॅच मार्क येतात, शरिराचो आकार पयलीं भाशेन उरना. भुरग्यांक सांबाळपाक खुबश्या बायलांक ‘करियर गॅप’ घेवचो पडटा. एक- एक फावट मागीर परत कामाक सुरवात करप जायना. ताका लागून बायलां भितर आत्मविश्वास कमी जाता. हाचेच खातीर जर मानसीक तयारी ना जाल्यार भुरग्याक जल्म दिवप बरोबर न्ही. भुरग्याच्या तशेंच आवय बापायच्या मानसीक आनी शारिरीक भलायकी खातीर हे निर्णय चिंतून घेवपाक जाय.
  बाळंत जाल्ले दर एके बायलेक सद्दां थोड्या सुशेगाची गरज आसता. कुटुंबाच्या आदाराची गरज आसता. आपलोसो एक वेळ आसपाची गरज आसता. दुसर्‍या नव्या आवयां कडेन वळख करून तांचे कडेन उलोवप गरजेचें आसता. सोरो पिवप वा सिगरेट ओडप हीं वेसनां बंद करूंक जाय. कारण तातूंत मानसीक आरोग्य अदीक बिगडपाची शक्यताय वाडटा.
  तुमी जर नवीन बाळंतीण आसत जाल्यार वयर दिल्ल्या गजालींचेर विचार करून तशें करपाचो यत्न करात. तुमचे सुनेक वा चलयेक हालींच भुरगें जाला जाल्यार सगळी जबाबदारी ताचेर एकल्याचेर सोपयनाकात. ह्याच काळांत तिका तुमची सगळ्यांत चड गरज आसा. तिका मदत करची, आदार दिवचो, कितेंय चूक जाल्यार समजावचें. पोस्ट पार्टम डिप्रेशनाचीं लक्षणां दिसून आयल्यार तिका मनोरोगतज्ञा कडेन जाता तितले बेगीन व्हरचें. ह्या दुयेंसाचेर उपचार आसात. ताचेर दोतोर वा मनोरोगतज्ञ वखदांनी आनी मनोचिकित्सेंतल्यान उपचार करूंक शकता.
  फाल्यां (10 ऑक्टोबर) संवसारीक मानसीक भलायकेचो दीस. ह्या निमतान आमी सगळ्यांनी मेळून आमच्या मानसीक आरोग्याक सुद्दां शारिरीक आरोग्या भाशेन म्हत्व दिवपाचें उतर दिवया. आमचें मानसीक आरोग्य आनी खुशाली एक जागतीक प्राधान्य करप भोव म्हत्वाचें.

शमा केणी
9921862988