माण गांवच्या लोकांचे रस्त्या खातीर जांबोटे आंदोलन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय-बेळगांव येरादारी वरभर विस्कळीत

बेळगांवी: गांवांत वचपी पेड्डेर रस्तो तशेंच चोर्ला मार्गान बेळगांव-गोंय पेड्डेर रस्त्याच्या विरोधांत माण गांवांतल्या लोकांनी काल (बिरेस्तारा) सकाळीं जांबोटी हांगा रास्ता रोको आंदोलन केलें. जांबोटी, कणकुंबी आनी आशिकुशीच्या गांवांतल्या लोकांनी रास्ता रोकोत वांटो घेतिल्ल्यान गोंय-बेळगांव मार्गा वयली येरादारी वरभर विस्कळीत जाली.

पूण रान आनी महसूल अधिकाऱ्यांचे मध्यस्तीन आंदोलक लोकांक माण गांवांत व्हरून बसका घेतले उपरांत रास्तो रोको आंदोलन फाटीं घेतलें.

सकाळीं 11 वरांच्या सुमाराक जांबोटी जंक्शना कडेन व्हड संख्येन जमिल्ल्या लोकांनी पुराय रस्तो आडावन धरलो. सुमार वरभर सुमारा भायर येरादारीची कोंयडी जाल्ली. पूण खानापूरचे मामलेदार प्रवीणकुमार जैन, सीपीआय सुरेश शिंगे हांचे सयत रान अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळाक भेट दिवन आंदोलकांक शांत केलें.

आंदोलकांक उपरांत कर्नाटक अबकारी चेक पोस्टा पसून सुमार 4 किलो मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या माण गांवांत व्हेले. अधिकारी आनी थळाव्या फुडाऱ्यां मदीं बसका जाली. रान अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण खंयच्याय नव्या रस्त्याक वा रस्त्याच्या रुंदीकरणान रान खात्याक मंजुरी दिवंक मेळना.

हें प्रकरण उंचेल्या अधिकाऱ्यां कडेन व्हरून सोडयतले. जाका लागून गांवच्या लोकांक बरो रस्तो मेळटलो आनी चोर्ला रस्त्याचो विशय लेगीत चालीक लायतले अशें आस्वासन मामलेदार जैन हांणी दिलें.

अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दिले उपरांत गांवकार परतून गेले. कसलोच अनुचीत प्रकार घडलो ना.