माजराची नदर भोपशाचेर

कावळ्याची नदर तवशाचेर आनी माजराची नदर भोपशाचेर अशे जाण्टे म्हणटाले. खऱ्यांनीच कावळ्याची नदर तवशाचेर आसता काय कितें खबर ना, पूण माजराची नदर मात सदांच भोपशाचेर आसता. पणजी नुस्त्या मार्केटांत नुस्तेकान्नीन मांडिल्ल्या भोपश्याचेर एकटक लावन बशिल्लें एक माजर. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी