मागण्यो पुराय केल्यो नात जाल्यार आंदोलन

पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना संजीव कुंकळ्येकार. कुशीक शिवानंद बाक्रे आनी विनोद जोशी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दूद उत्पादक; लंपी दुयेंसा कडेन सरकारान आडनदर केल्ल्याचो दावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: गोंयांत  लंपी दुयेंसाचें संक्रमण वाडत आसा. गोंय सरकाराच्या घाळपणाक लागून दूद उत्पादकांक लंपी दुयेंसाचो अर्थीक मार बसता. तशेंच सरकारान अजून मेरेन दूद उत्पादकांक आदारभूत मोल दिवंक ना. फाटल्या कांय दिसांनी दूद उत्पादकांच्यो विवीध मागण्यो पुराय केल्यो नात जाल्यार आंदोलन करतले, अशी शिटकावणी अखील गोंय दूद उत्पादक उत्कर्ष संघटणेचे अध्यक्ष संजीव कुंकळ्येकार हांणी दिली.

फोंड्यां दूद उत्पादक संघटणेन पत्रकार परिशद घेतिल्ली. त्या वेळार कुंकळ्येकार उलयताले. तांच्या वांगडा उपाध्यक्ष शिवानंद बाक्रे आनी सचीव विनोद जोशी हाजीर आशिल्ले.

गुजरात आनी राजस्थानांत 6-7 म्हयन्यां आदीं गोरवांक लंपी दुयेंसाची लागण जाल्ली. तातूंत कितलीशींच गोरवां मेल्लीं. ताका लागून दूद उत्पादकांचें लुकसाण जालेलं. पूण गोंय सरकारान ह्या गंभीर विशया कडेन आडनदर केल्ल्यान सध्या दिवचल, फोंडें आनी सत्तरी म्हालांत लंपी दुयेंसाचीं लक्षणां वाडत आसात. तातूंत सगळ्या सामानांचें दर वाडिल्ल्यान दूद उत्पादकांक अर्थीक संकश्टाक फुडो करचो पडटा. तातूंत केंद्र सरकारान दिल्ली पांय आनी तोंडाच्या दुयेंसाचें वासीन गोरवांक दिवपाक गोंय सरकाराक अपेस आयलां. दूद उत्पादकांच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो नात जाल्यार आंदोलन निश्चीत करतले, अशें संजीव कुंकळ्येकार हांणी सांगलें. गोंय सरकारान फाटल्या 9 म्हयन्यांची आदारभूत किंमत अजून मेरेन दूद उत्पादकांक दिवंक ना. ताका लागून कितलेशाच दूद उत्पादकांक कोंडवाडे बंद करपाचो वेळ आयला. आदारभूत किंमत वेळावेळार दिवंक नाशिल्ल्यान फुडारांत गोंयांतलो दूद वेवसाय काबार जावपाक शकता, अशें शिवानंद बाक्रे हांणी सांगलें.