मांद्रें पंचायतीचे सुवातेंत जिमखानो प्रकल्प उबारपाचो खलपांचो प्रस्ताव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः खेळपा खातीर वापरतात ते मांद्रे पंचायत मंडळाचे सुवातेंत जिमखानो प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव मांद्रें मतदारसंघाचो आदलो आमदार तशेंच मांद्रें कॉलेजाचे संस्थापक अध्यक्ष रमाकांत खलप हांणी आमदार जीत आरोलकार हांका सादर केला.
मांद्रें पंचायत वाठारांत मांद्रें हायस्कूल, रोझरी हायस्कूल, रमाकांत खरप हायस्कूल आनी मांद्रें कॉलेज अश्यो शिक्षणीक संस्था आसात. त्यो विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर आनी हेर शिक्षणीक कार्यावळीं खातीर  मांद्रें पंचायतीची सुवात वापरतात. ते सुवातेंत पणजी जिमाखाना सारको मांद्रें जिमखान प्रकल्प बांदपाचो विचार करचो अशें खलप हांणी आरोलकार आनी पंचायत मंडळा सामकार प्रस्ताव मांडटना सांगलें.
 जिमखाना प्रकल्प बांदल्यार मांद्रें पंचायत वाठारांतल्या शिक्षणीक संस्थाक जातलो. शिवाय तरेकवार कार्यावळी आनी खेळाच्यो सर्ती आयोजीत करपाक बरी सुवात मेळटली अशें खलप हांणी सांगलें. मांद्रें पंचायतीक ही सुवात पेडण्याचो आदलो आमदार देवू मांद्रेकार हांणी दिल्ली. तातूंत पंचायत कार्यालय, सभाघऱ, दीनदयाळ सभाघऱ आनी हेर कांय कार्यालयां आसात.
मांद्रें पंचायती कडल्यान जिमखाना उबारपाचो प्रस्ताव आयल्यार तो चालील लावपा खातीर सरकारी पांडड्यार यत्न करपाक बरें पडटलें अशें आमदार जीत आरोलकारान पत्रकारांक सांगलें. आरोलकार, मांद्रे पंचायत मंडळाचे वांगडी आनी रमाकांत खलप हांणी सध्या खेळपा खातीर वापरतात ते सुवातेची पळोवणी केली. खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडेन जिमखानो प्रकल्पा विशीं आपूण उलयतलों अशें आरोलकार हांणी सांगलें.