मांडवीक प्रदुशण मुक्त करपाक केंद्रा कडल्यान 14.09 कोटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः राष्ट्रीय न्हंय संवर्धन येवजणे खाला मांडवी न्हंयेच्या संवर्धना खातीर केंद्र सरकारान गोंयाक सुमार 14.9 कोटींचो निधी वितरीत केला. ह्या निधींतल्यान मांडवीक प्रदुशण मुक्त करपाची मोख दवरल्या, अशी म्हायती केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू हांणी लोकसभेंतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ले जापेंत दिल्या.

देशभरांतल्या प्रदुशीत न्हंयांच्या संवर्धना खातीर जलशक्ती मंत्रालयान राष्ट्रीय न्हंय संवर्धन येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणे खाला देशभरांतल्या प्रदुशीत न्हंयांतलो चिखल काडून ह्या न्हंयांच्या उदकाचो वापर पियेवपा खातीर तशेंच हेर कारणां खातीर करपाचें निश्चीत केलां.

देशांतल्या 16 राज्यांतल्या 38 न्हंयांचो हे येवजणेंत आस्पाव केला. तातूंत गोंयांतले मांडवी न्हंयेचो आस्पाव आसा. ह्या न्हंयांच्या संवर्धना खातीर जलशक्ती मंत्रालयान 8,241.32 कोटींचो निधी मंजूर केला. तातूंतले 14.09 कोटी रुपया मांडवी न्हंयेच्या संवर्धना खातीर खर्च करतले, अशें मंत्री तुडू हांणी दिल्ले लेखी जापेंत म्हणलां.

दर दिसा 2,910.50 दशलक्ष लिटर उदकाचेर प्रक्रिया

देशभरांतल्या 16 राज्यांतल्यो 38 न्हंयो ज्या वाठारांत प्रदुशीत जाल्यात, त्या वाठारांत राष्ट्रीय न्हंय संवर्धन येवजणे खाला काम हातांत घेतले. ते उपरांत ह्या न्हंयांतल्या 2,910.50 लिटर उदकाचेर दर दिसा प्रक्रिया जावन तें वापरपाक मेळटलें, अशें राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू हांणी जापेंत नमूद केलां.