महाबली हनुमान : ज्ञान, शक्त, भक्ती आनी उर्जेचो म्हासागर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज हनुमान जयंती. ते निमतान विशेश.

महाबली हनुमान हो सगळ्या संकश्टांचो तारणहार. मारुतीचो जल्मोत्सव चैत्र पुनवेक मनयतात. मारुती हो शंकराचो अवतार अशें मानतात. मुखेलपणान रुईच्या फुलांनी मारुतीक पुजतात. तो रामभक्त. ताचे कडेन गिन्यानाचो आनी गुणांचो व्हडलो सांठो आशिल्लो. आमचेर जेन्ना संकश्टां येतात, तेन्ना आमी मारुतीच्या पांयां कडेन शरण वतात. ताकाच लागून मारुतीक संकटमोचन म्हणटात. मारुतीन रावणाच्या दरबारांत रामाचो दूत म्हूण बरें काम केलें. रावण हो विद्वान पंडीत आशिल्लो. पूण अहंकाराक लागून ताणें सगल्यो मर्यादा हुपून मारुतीचे शेंपडेक उजो लायलो. पूण हाचो रावणाचेर प्रतिकूल परिणाम जालो. कारण मारुती रामाचे दूत म्हणून रावणाच्या दरबारांत गेल्लो. उजो लायतकच ताणें पुराय लंका लासून उडयली आनी आपले रामभक्तीचें, शक्तीचें प्रदर्शन केलें. रामा वयलें संकश्ट म्हणजे स्वता वयलें संकश्ट अशें मारुती मानतालो. ताणें रामाचे सुरक्षे खातीर असुरी शक्तींचो नाश करपाक मजत केली.रामकथेंत मारुतीक मुखेल सुत्रधार मानतात. कारण राम, लक्ष्मण, सीता हांचे वांगडा हनुमानाची भुमिका व्हडल्या रुखाचे सावळी इतलीच व्हडली दिसता. गांवांत मारुतीचीं देवळां पळोवंक मेळटात. कारण गांवांतली कठीण परिस्थिती आसूं वा सुखाचो प्रसंग आसूं, येवपी त्रास पयस करपा खातीर हनुमानाक सगळे पुजतात.श्रीराम, लक्ष्मण आनी सीता चौदा वर्सां वनवासांत आसतना बजरंगबली हनुमान आनी तांचे वानरसेने सुरक्षा कवच जावन कार्य केलें. रामाचो जयजयकार करतना भक्त मारुतीचेंय नांव घेतात. ‘सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय’. आपल्याक सोडोवपा खातीर वानरसेना आनी मारुतीन रावणा सारकिल्या बळिश्ट दुस्माना आड झुज केलें. ताका लागून तांकां कितें तरी भेटवस्तू दिवपाचें सीतेन थारायलें. मारुतीचो पराक्रम पळोवन ती खूब खोशी जाल्ली. देखून तिणें एक व्हडली वस्तू भेट दिवपाचें थारायलें. तिणें कुळाराच्यान मेळिल्लो नवरत्नाचो हार मारुतीक दिलो. ताणें तो स्विकारलो. पूण कांय खिणांत तो दातांनी चाबडावपाक सुरवात केली. सीतेक राग आयलो. तिणें विचारलें तेन्ना मारुतीन म्हणलें, ‘माई, ज्या वस्तूंत राम आनी सीता ना ती म्हजे खातीर कितें उपेगाची? हांव रामभक्त अशें सांगून मारुतीन आपलें हड्डें पिंजून सीतामाईक काळजांत राम आनी सीता आसात तें दाखयलें. मारुतीची भक्ती पळोवन रामान म्हणलें, ‘तुजे म्हजेर इतले उपकार आसात की हांव तुका कितें दिवंक शकता?” हाचेर मारुतीन म्हणलें, दिवपाचेंच आसात जाल्यार एक आशिर्वाद दियात, जंय तुमचें भजन, किर्तन आसतलें तें आयकुपाची म्हाका संद दिवची. हाचेर श्रीरामान तथास्तु म्हणलें! तेन्ना सावन जंय जंय रामनामाचो जप जाता, जंय रामाचो गजर जाता, थंय आपोआपच महाबली हनुमान हें नांव आदरान येता. धर्तरेचेर उणें जायत वचपी आॅक्सिजनाची मात्रा पूर्ण करपाक सगल्या मारुतीभक्तांनी झाडां लावपाक जाय. म्हणटकच आॅक्सिजन मेळटलो. जाचो मनीस, जनावरां आनी सुकणीं आनी हेर सगळ्या जनावरांक खूब फायदो जातलो. हाका लागून हनुमान धर्तरेचेर प्रगट जाला अशेंच आमकां दिसतलें. सोशल मिडियाच्या युगांत आयचे तरणाटे बौद्धीक नदरेन बुदवंत आनी कुशळ आसले तरी शारिरीक नदरेन घटमूट नात. महाबली हनुमान हें बळग्याचें प्रतीक. देखून सगळ्यांनी हनुमान नांवाचो जप करप आनी भलायके खातीर दिसपट्टो व्यायाम करप गरजेचें आसा. हाका लागून कुडीक निरोगी रावपाक मजत जातली. झाडां लायल्यार मनशांक आनी जनावरांक सावळी आनी निवळ हवा मेळपाक व्हड आदार जातलो, जर अशें जालें जाल्यार दरेका झाडांत, पानांत, फुलांत आनी फळांत आमकां मारुती नक्कीच दिसतलो.  कारण तो सदांच सैमाक लागीं आसा

– रमेश लांजेवार.9921690779