मयें मालमत्ता प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यान घेतली उंचेल्या पांवड्या वयली बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः मयांतल्या स्थलांतरीताचें मालमत्ते विशींचे प्रलंबीत दावे निकालांत काडपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उंचेल्या पांवड्या वयली बसका घेवन म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशी म्हायती मयेंचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिली.
पयलीं जे तीन- तीन कागदपत्रां आनी दस्तावेज सादर करपाची सक्ती केल्ली. तें बंदन सदळ करून आतां फकत एकूच पुरावो दिवन सनदी खातीर अर्ज मंजूर करपाची म्हत्वाची सूचोवण मुख्यमंत्र्यानी केल्ल्यान मयेंच्या भूंयपुतांक व्हडली थाकाय मेळटली असो दावो शेट हांणी केला. जमीन हक्का संबंदीची सुनावणी सेगीत सात दीस घेवन प्रलंबीत केशी निकालांत काडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यांनी वरिश्ठ  सरकारी अधिकाऱ्यांक दिला अशी म्हायती तांणी दिली.
मयांतल्या लोकांक सनदी दिवपा खातीर सरकारान सगळे पर्याय वारपाचें थारायलां. खंयचोय एक दस्तावेज दिवून प्रक्रियेक चालना दितले. ते खातीर कांय तंत्रीक गजाली करपा खातीर कायद्यांद दुरुल्ती करपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांक दिला. मयें स्थलांतरीत जमनीचो प्रश्न पुरायपणान सुटावो करपा खातीर सरकार वावुरता आनी नेटान सगळ्यो गजाली जातल्यो अशें शेट हांणी सांगलें.
1822 सावनचे दावे आसात आनी तातूंतले 422 निकालांत काडल्यात. बाकीचे दावे जाता तितल्या बेगीन निकालांत काडटले. बसकेक ऍटर्नी  जनरल   देविदास पांगम, महसूल  खात्याचे अधिकारी,  जिल्हाधिकारी,   उपजिल्हाधिकारी  तशेंच मामलेदार आनी हेर अधिकारी  तशेंच मयें भूविमोचन  समितीचे शेखर नायक आनी  अर्जुन  नायक हाजीर आशिल्ले.