मन सुखी दवरप हो एक यत्न…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खंयचीय कृती वा काम एका खाशेल्या वेळार वा एके खाशेले पद्दतीन करपाची संवय करून घेवची. तें काम एकाच वेळार आनी तेच पद्दतीन करपाक आमचें मन तयार आसता. सतत कितें तरी करून आपल्या कामाचेर लक्ष केंद्रीत केल्यार मन ताजें आनी सुखी उरता.

आमचे कुडीक स्थूल अन्न जाय आनी मनाचे बाबतींत मनाक शुद्ध विचारांचें अन्न जाय. जसो कुडीक सुशेग जाय तशीच मनाचीय गरज आसता. जशी कुडीक व्यायामाची गरज आसता तशीच मनाचीय गरज आसता. अर्थांत सकारात्मक विचारांचो व्यायाम. एक गजाल सांगूं … आमकां बरें जिवीत जगपाचें स्वातंत्र्य दिवपाची गरज आसा आनी तें स्वातंत्र्य आयज मेळप हें आमचें भाग्य. ताचो योग्य वापर करप हें तुमचेर थारता. म्हाका दिसता … कुडीची संतुळा मनाचेर आदारून आसता.
हे खातीर आमी आमचें मन सतत सकारात्मक विचारांत गुंतून दवरपाची गरज आसा. मनाक बरी मानसीक भलायकी आसल्यारूच आमी सुखी जावंक शकतात … आनी तें फकत आमच्या हातांत आसता. कारण मनांत जें कितें चलता तें आमच्या वेव्हारांत कुडींतल्यान प्रगट जाता. फुलांक कांटे आसतात म्हणचे परस कांटे आसल्यारूय ताचे वांगडा फुलांय आसप हेंच व्हड समजुपाचें. गुलाबाच्या रोपट्याचेर कांटे मेजचे परस ताचीं सोबीत फुलां मेजचीं.
कांटे मेजत रावपी लोकांकय फुलांय काट्या वरीच दिसत रावतात … आमी जशे विचार करतात तशेंच दिसत रावता आपणांक. तुमी विचार करतात तशें घडटा. सुख मनांत आसता. ताका भायर काडपाक जाय. मनाची सुख ही पूर्वनिर्मित गजाल न्हय, ती आमच्या दर दिसाच्या कर्मांतल्यान निर्माण जाता.
म्हाका दिसता तुमची क्षमता, तुमचे प्लस पॉयंट, मायनस पॉयंट जाणून तातूंत सकारात्मक विचारांचो थर जोडल्यार मन आपोआप खोशी जाता. शेवटाक सुख आसूं, येस आसूं, प्रगती आसूं, समाधान आसूं. सगळें तुमचेर थारता. सगल्या गजालींचो विचार करचो पडटा. मन उक्तें दवरपाक जाय. आतांचो खीण खोशेन उक्तावपाचो, मनोवपाचो निर्णय घेयात. ज्या खिणाक आमी सुख उक्तावपाक निर्धारीत जातात, त्या खिणाक सगळें साध्य करप सोंपें जाता. नकारात्मक गजालीं पासून मनाची राखण करपाक आमच्या मनाचेर सुखाचो आडामो घालचो पडटा. सुख म्हणल्यार एके तरेचें पुनरुज्जीवन..
निराशेच्या कुपांनी लेगीत आशेचें किरण पळोवंक मेळचें हे खातीर सुखान, आपूण मनातल्यान खोशी रावन, जिणेची संवय दवरपाक जाय प्रत्येकान . तुमकां खोशी जातली अशीं कामां करप. शेवटाक मनाचें सुख म्हत्वाचें. मन सुखी दवरप हो एक यत्न….. आनी तें आमच्या हातांत आसा. आमच्या मनांक बदलाची सामकी गरज आसता आनी तीय वेळावेळार…! हो बदल फकत थळ, वातावरण, भोंवतणचें काम न्हय, तर कपडे, तुमकां मेळपी लोक, दर दिसाची कार्यावळ… हे मन ताजें, टवटवीत करूंक शकतात. ताका लागून मनाची उमेद वाडूंक शकता. वैचारीक दिवप- घेवप जावंक जाय. तातून तुमचें मन मुक्त जावंक शकता. मेकळें जावंक शकता. कोणाचें आयकप वा ताचे कडेन उलोवप हाचो ताण उणो करपाकय आदार जाता ….
खंयचीय कृती वा काम एका खाशेल्या वेळार वा एके खाशेले पद्दतीन करपाची संवय करून घेवची. तें काम एकाच वेळार आनी तेच पद्दतीन करपाक आमचें मन तयार आसता. सतत कितें तरी करून आपल्या कामाचेर लक्ष केंद्रीत केल्यार मन ताजें आनी सुखी उरता.

गौरी भालचंद्र
9422373926