मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळूच नांव कायम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विमानतळ आयच्यान कार्यान्वीत, पयलेच दिसा देंवतलीं 11 विमानां

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : हैदराबादच्यान येवपी इंडिगो एरलायन्साचे 6 ई 6145 हें मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर आयज देंवपी पयलें विमान आसतलें. विमानसेवेच्या पयलेच दिसा आयज इकरा विमानां येवपाची आसात. मजगतीं, केंद्रीय मंत्रीमंडळान ‘मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ नांवाक मान्यताय दिल्या.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें हस्तुकीं 11 डिसेंबराक मोपा विमानतळाचें उक्तावण जाल्लें. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच भारताचे संरक्षण मंत्री हांच्या नांवान ‘मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ म्हूण हो विमानतळ वळखतले, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तावणा वेळार जाहीर केल्ले. हाचे उपरांत आतां केंद्रीय मंत्रीमंडळान ह्या नांवाक मान्यताय दिल्या.
मोपा विमानतळाच्या नांवा वयल्यान उक्तावणा पयली बरेच वाद आशिल्ले. विमानतळाक गोंयचे पयलें मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसायब बांदोडकार हांचें नांव दिवचें, अशी मागणी जाताली. हे मागणे खातीर धरणें आंदोलना जालीं. सरकाराचो घटक पक्ष आशिल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान भाऊसायबाच्या नांवाचो थाराव संमत केल्लो. आदले मुख्यमंत्री आनी खासदार चर्चील आलेमांव हांणी सर्गेस्त जॅक सिक्वेरा हांच्या नांवाची मागणी केली. कांय संघटणांनी सुटके झुजारी टी. बी. कुन्हा हांचें नांव दिवपाची शिफारस केल्ली. तशेंच गोंय सरकारान आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या नांवाची शिफारस केले उपरांत उक्तावणा वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ‘मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ नांवाची घोशणा केली.
उपरांत मनोहर ह्या नांवा वयल्यान वाद सुरू जालो. आदले मंत्री मनोहर आजगांवकार हांचे सयत बरेच जाणांचे मनोहर हें नांव आसा. फक्त मनोहर ह्या नांवाक लागून सर्गेस्त पर्रीकारांचें नाव स्पश्ट जायना, असो आक्षेप घेतलो. काँग्रेस पक्षा सयत भाजपांतल्या कांय जाणांनी आक्षेप घेतलो. विमानतळाचें नांव मनोहर पर्रीकार अशें करपाचें आस्वासन भाजपाचे प्रभारी सी टी रवी हांणी गोंय भेटींत दिलें.
आयज सगलीं देशी विमानां ह्या विमानतळाचेर देंवतली. विदेशी विमानां बेगिनूच सुरू जातलीं, अशी म्हायती जीएमआर कंपनीचे मुखेली विक्रमसिंग तनवर हांणी दिल्या. इंडिगो सयत गो फर्स्ट, विस्तारा, अकासा एअर हांचीं विमानां मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर येतलीं. ओमान एअर कंपनीन उक्तावणाच्या तीन म्हयने पयलीं विमान सेवेची घोशणा केल्ली.