मनीसपणाचो दिवो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एक हांसतें मुखामळ, तोंडार सदांच उजवाड, आंगलोटान लांब रुंद, तोंडांतल्यान सदांच हयकार, केन्नाच ना म्हज्यान जावपाना, हांव तें काम करना असलीं उतरां कानार पडपाची शक्यताय लेगीत ना. दीस-रात महाविद्यालया खातीर वेळ दिवपी, महाविद्यालय हें तांचें दुसरें घर. आपल्याच्यान जाता तें सगळें करतालो. दुसऱ्यांक बरें मेळूं हो तांचो हेतू. सगळ्या कामाक हय हांव करतलों, हय तुज्यान जातलें, तूं मुखार वच हांव आदार करतां असो उलोवपी वा समजावपी सगळ्यांच्या जिवितांत खंय ना खंय येताच. अशेंच म्हजे जिणेंत एक आगळें वेगळें रूप घेवन येवपी म्हजो सर.
6 वर्सां फाटीं महाविद्यालयांत पयलेच फावट पावल दवरिल्लें तेन्ना सगळींच अनवळखी. वर्गांत शिक्षक, शिक्षिका येवंक लागलीं. एक लांबसो सर वर्गांत आयलो. सरान आपलें नांव बी सांगलें. सर आमकां कोंकणी विशय शिकोवपाक आयिल्लो. तांणी आपलें उलोवप सुरू केलें, सगळ्यांचीं नांवां विचारलीं. पयल्याच फावट म्हूण मातशी भिरांत दिसपाक लागली. कारण पळोवपाक सामके कडक अशे दिसताले, पूण सांगपाचें म्हणल्यार तांची तुळा एका आडसरा कडेन केल्ली चड बरी. वेळ वता तसोच त्या सरा कडेन हांव बरे तरेन उलोवंक लागलें. कसलीय गरज पडल्यार सर सदांच आमच्या खातीर वेळ काडून आमकां आदार दितालो.
अशें दिसता, ल्हान सावन व्हड जायसर एक गुरू आनी शिश्याचें नातें हांव सोदतालें तें म्हाका त्या सराच्या रुपांत देवान दिलें. फकत गुरू न्हय तर एक मार्गदर्शक, इश्ट, पालक आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार मनीसपणान भरून आशिल्लो एक दिवो म्हाका म्हजो शिक्षक म्हणून लाबलो. शिकोवपाची तरा तर वेगळीच, तांचें उलोवप आयकूनच पुराय विशय समजतालो. उलोवपाचो सूर, तोंड हाताचे हावभाव, चलपाचो नाद, एक सवणें मळबांत उडटा ते तरेन आमच्या मुखार आपलो रंग झडयत रावतालो असो आमचो सर.
आपलो लागींच्या मनशान मातशें जरी कितेंय म्हणलें जाल्यार रोखडेंच रडपाक येता. तशेंच एक दीस सर मातसो गडबडींत आसलो तेन्नाच तांकां एकूच प्रस्न हांवें चार वेळा विचारलो. चूक म्हजी आसली, जर सर मातशे व्यस्त आसा जाल्यार हांवें वग्गी रावप पूण म्हाका सतावपाची संवय आसली. तेन्ना सरान म्हाका तापोवंक ना पूण उलोवपाचो तांचो आवाज व्हडलो आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसलें तापयलें म्हणून. त्या वेळार हांव खूब रडलें पूण म्हाका समजलें सराच्या उलोवपाच्या आवाजाक लागून ताचो आवाज मातसो व्हड जाल्लो. त्या दिसाच्यान सराक केन्नाच सतावंक ना.
सदांच नव्यो नव्यो गजाली शिकपाक मेळटाल्यो. फकत वर्गा पुरतीच न्हय तर भायर लेगीत केन्नाय आदार जाय जाल्यार दिताले. सर म्हाका अमकें अमकें समजूंक ना अशें म्हणलें कांय थंयच त्या विशयाचें स्पश्टीकरण दिताले. केन्नाच ना अशें उतर हांवें सराच्या तोंडांतल्यान आयकूंक ना. कसलीय कार्यावळ आसूं, सर म्हणटाले काजल चल तूं हांव आदार करतां, आपल्याच्यान जावपाक ना अशें कित्याक चिंत्ता, काजल तुज्यान जातलें प्रयत्न कर असल्या उतरांनी म्हाका प्रोतसाहीत करून म्हाका धीर दिताले. पथनाट्य करतना सर म्हणटाले काजल आवाज व्हडलो…..आवाज व्हडलो, पूण केन्नाच म्हाका नाका तूं भाग घेनाका अशें म्हणूंक ना. दर एकल्याच्या भितर जी लिपिल्ली कला आसताली ती सर भायर काडटाले. सरान दर कसलेंय काम सांगलें जाल्यार म्हज्यान केन्नाच ताका ना म्हणूंक जायनासलें, कसलीय गजाल आसूं ताका हांव सांगतालें. जाय जाय त्या वेळार सदांच सरान म्हाका आदार केला.
असो सर मेळपाक खरेंच नशीब जाय. ताका पळोवन, अणभवून दिसपाक लागलें केन्नाय एक शिक्षिका जातली तर सरा भशेन. सराच्या खाला काम करतना एक आस निर्माण जाली. तूं आनी एम.ए करपाक पावतलें गो, तूं आनीक मुखार शिकपाक पावतलें, तुज्यांत जातलें अशें खूब वेळा म्हाका म्हज्या वातावरणांतले लोक म्हणटाले. म्हजीं घरचीं तशेच म्हजो सर म्हणटाले लोकांचे आयकनाका, जें तुका सारकें दिसता तें कर. मुखार आनीक शिकून व्हड मनीस जा. खरें सांगपाचें म्हणल्यार देव म्हाका पावलो, म्हजी आस देवान पूर्ण केली अशें हांव जाल्यार मानतां. जेन्ना एक व्यक्ती कसलोय एक हट्ट धरता, आपूण अमकें करतलोच वा म्हज्यान जातलेंच म्हूण जाल्यार केन्ना ना केन्ना तें फळ ताका मेळटाच. कितेंय आसूं, चड वा कमी वेळा खातीर सराच्या खाला म्हाका काम करपाची संद मेळ्ळी हें म्हजें नशीब. सराक हांवें एकूच विचारलें सर तूं आसा न्हय तर हांव केन्नाच भिना अशें म्हणिना फुडें सरान म्हाका उतर दिलें, हय हांव आसां. सराच्या हांव आसां ह्याच उतरांक लागून हांव केन्नाच भिना.
आयज म्हणल्यार सरान म्हाका केन्नाच ना म्हणूंक ना. आजून लेगीत हांव सराचें शिश्य म्हणून नवें नवें शिकत आसां आनी म्हज्या भितर कसलीय सुदारणा जाय वा म्हाका कितेंय समजना जाल्यार म्हजो मार्गदर्शकाचो हात आजून म्हजे तकलेर आसा. आयज हांव स्वाभिमानान सांगूंक शकतां, डॉ. डेनीस वाझ हे फकत म्हजे शिक्षक न्हय तर म्हाका उंच मळबांत उडपाक शिकोवपी एक गुरू, प्रत्येक खिणांत आदार दिवपी म्हजी धाल. आयच्या समाजांत खरी मनीसपणाची देख म्हूण मेळपी म्हजो मोगाळ सर.

काजल रायकार
8669837438