‘मनरेगा’ येवजणेक गोंयांतल्या बायलांचो वाडटो प्रतिसाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे टक्केवारींत गोंय देशांत तिसरे सुवातेर

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी येवजणेक (मनरेगा) फाटल्या चार वर्सां पसून गोंयांतल्या बायलांचो उपाट प्रतिसाद मेळटा. येवजणेचो लाव घेवपी बायलांची आंकडेवारी वाडत चलिल्ल्याचे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती हांणी लोकसभेंत लेखी प्रस्नाक दिल्ले जापेंतल्यान मेळ्ळ्या.
केंद्रीय मंत्री ज्योती हांणी 2012 पसून आतां मेरेन मनरेगा येवजणेक बायलां कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळटा ताचो आलेख जापेंतल्यान सादर केला. ह्या अालेखा प्रमाण 2012-13 ते 2017-18 ह्या काळांत बायलांचे टक्केवारींत वाड जाल्ल्याचे दिसून येता. पूण 2019-20 पसूनच्या फुडल्या चार वर्सांत बायलांचे टक्केवारींत चड-उण्या प्रमाणांत फरक जाल्लो दिसून येता. 2022-23त फाटल्या 10 वर्सांत सगल्यांत चड 79.45 टक्के बायलांनी येवजणेचो लाव घेतिल्ल्याचे जापेंत नमूद केलां.
पुराय देशांत 56.62 टक्के बायलांनी मनरेगा येवजणेचो लाव घेतला. बायलांचो प्रतिसाद सगल्यांत चड आशिल्ल्या राज्यांचे वळेरेंत केरळ पयले सुवातेर आसा. पुदुच्चेरी दुसरे सुवातेर जाल्यार गोंय तिसरे सुवातेर आसा. मजगतीं, हे येवजणे प्रमाण ‘मागता ताका काम’ ह्या तत्वाचेर ग्रामीण वाठारांतल्या कुटुंबांतल्या व्यक्तींक एका अर्थीक वर्सात केंद्रीय निधींतल्यान 100 दिसांच्या रोजगाराची हमी दितात. तशेंच 265 दिसांची हमी राज्य सरकार दिता. कुटुंबांतल्या जाण्ट्या व्यक्तीक अर्जा वरवीं वळखपत्र दिवप बंधनकारक आसा. कामां खातीर अर्ज केल्ल्याच्या 15 दिसां भितर फुकट जॉब कार्ड दितात. अर्ज केल्ल्या 15 दिसां भितर रोजगार दिलो ना, जाल्यार संबंदितांक कायद्या प्रमाण दिसवडो रोजगार भत्तो राज्य सरकाराक दिवचो पडटा.