मनभंवर : मनाच्या तळ्यांत उडकी मारिल्ल्याचो अणभव…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धर्तरेची तान भागोवंक
व्हडा उमेदीन आयलो पावस
भुयेंतल्यान सुटलो सुंदर वास
झाडां पेडां खोशी जालीं
खोशयेन तीं धोलूंक लागलीं
घोग्यांनी पडटल्या पावसाक पळयत आनी हातान चायेचो कप घेवन म्हज्या वाचनाक आयिल्ली ही कविता ‘मनभंवर’ ह्या पुस्तकांतली. ‘मनभंवर’ हो वैष्णवी रायकार हिचें पयलेंच पुस्तक (कविता झेलो). मनशाच्या मनाच्या तळांत उडकी मारून आयिल्ल्याचो अणभव म्हाका
ह्या कविता झेल्यांत खोलायेन जाणवलो. झेल्यांत एकूण 72 कविता आसात. आपणाले जिणेक संबंदीत अणभव
लेगीत कवितेंतल्यान तांणी उजवाडाक हाडल्यात.
‘हांव म्हाकाच विसरलो’ ही कविता म्हज्या ओंठार परत परत येता. मनशाचे जिणेंत मनीसपण शेणलां हेंच आमकां हे कवितेंतल्यान दिसून येता. आपल्या काळजांतली भावना परगटयतना ती म्हणटाः
हांव शारांत पावलें
आनी गांवचे
आपलेपण विसरलें
शांतपणान जगपाक विसरलें
हांव म्हजें म्हाकाच विसरलें
सुखी जिवन जगतलें जाल्यार, घुस्पल्लें मन, उठ गोंयकारा, भ्रश्टाचार, व्यथा म्हजी, अस्तुरेची जीण, म्हज्या मना अश्या कवितांतल्यान कवी आपणाले सैममोगी मन खूब समर्थपणान उकतें करतना आमकां दिसून येता.
‘म्हज्या जिणेक अर्थ ना’ ही कविता जिणेच्या खोलाक वचून कवीच्या मनाच्यो व्यथा कितली खर आसा, समाजांतलें दुख्ख तिच्या काळजाक कशें आनी कितलें पडटा हाची वाचप्यांक जाणीव जाता. वाचकांचें लक्ष ओडून घेतना कवी म्हणटा-
मनशा आसात, मनीसपण ना
गिरेस्तकाय आसा, मन गिरेस्त ना
वखदां आसा, पूण आरोग्य ना
फुडार आसा पूण व्हिजन ना
जीण आसा पूण…
जिणेक अर्थ ना
‘मामाच्या गावांत’ हे कवितेंत कवीन केल्लें मामाच्या गांवचें वर्णन वाचतकीर तिच्या मामाचो गांव आमच्या दोळ्यां मुखार सामको जितो उबो रावता, अशें
म्हळ्यार अतिताय जावची ना. पाचव्याचार शेतां, धोलपी माडा, धवीफुल्ल रेंव, झूकझूक गाडी, दारांतली जगम, जगमेचीं जगमां, दर्याची शितळकाय, रेंदेराचीं कांतारा ह्या सगळ्यांची वळख ती आमकां करून दिता.
ह्या कविता झेल्याक जें कवितेचें नांव दिलां ती ‘मनभंवर’ ही कविता
कवीचें काळीज पोन्न्या यादींनी कशें तळमळटा हाची आमकां जाणीव करून दिता.
‘मनभंवर’ ह्या कवितेच्या पुस्तकाचें परिक्षण करतना सगळ्यांनी ह्यो 72 कविता वाच्च्यो आनी तेन्ना दर एक कविता तुमचे कडेन उलोवंक लागतली आनी आमचेंच मन आमकां सांगतलें:
जैत आमका जाय जाल्यार
कश्ट आमी करूंक जाय
सूख आमकां जाय जाल्यार
दुख्ख आमी झेलूंक जाय
ह्या देशाचे खांबे आमी
फुडार आमकां घडोवंक जाय
जैत आमकां जाय जाल्यार
त्रास आमकां काडूंक जाय

खुशी प्रभुदेसाय
8788951529