मतदान कार्ड शेणलां? चिंता करूं नाका, मतदान कार्डा बगरूय तुमी मतदान करपाक शकतात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था : देशभरांत लोकसभा वेंचणुकेचो बोवाळ चल्ला. पयल्या टप्प्यांतलो प्रचार सध्या थंडावला. ते प्रमाण फाल्यां सावन १९ एप्रील सावन पयल्या टप्प्यांतलें मतदान जाता. तातूंत जर तुमचें वेंचणूक वळखपत्र सांपडना जाल्यार तुमकां मतदान करपाक मेळचें ना.
फाल्यां देशभरांतल्या कांय मतदारसंघांत मतदान जातलें. दरेकलो मतदानांत वांटेकार जातलो. मात कांय जाणांक तांचें मतदान कार्ड, वळखपत्र मेळनाशिल्ल्यान ते उबगल्यात. जर तुमकां तुमचें मतदान कार्ड मेळना जाल्यार बेजार जावपाची गरज ना. कारण तांचे कडेन जरी वोटर आयडी, मतदान कार्ड ना तरी तांकां मतदान करपाक मेळटलें. मात ताचे खातीर कांय कागदपत्रां वांगडा बाळगुवप गरजेचें. तीं कागदपत्रां खंयचीं हें जाणून घेयात.

२०२४ त पयल्या टप्प्यांत देशांतल्या १०२ मतदारासंघांत लोकशायेचो उत्सव पळोवपाक मेळ्ळो. देशांतलीं २१ राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांत मतदान जातलें. ताका लागून सुरक्षा बंदोबस्त केला. नागरिकांनी व्हडा प्रमाणांत मतदान करचें असो उलोय मारला. ताका लागून अंदूं व्हडा प्रमाणांत मतदान जावपाचो अदमास आसा.
हातूंत जर तुमचें मतदान कार्ड शेणलां जाल्यार तुमकां मतदान करपाक मेळटलें? असो प्रस्न जायत्या जाणांच्या मनांत येता. मतदान कार्ड शेणलां जाल्यार तुमकां मतदान करपाचो अधिकार आसा. मतदान करतना मात कांय कागदपत्रां वांगडा घेवचीं पडटलीं.

हीं कागदपत्रां गरजेचीं
आधार कार्ड
पॅन कार्ड
पासपोर्ट
फोटवा सयत बँक वा पोस्टाचे पासबूक
मनरेगाचें जॉब कार्ड
भलायकी विमा स्मार्ट कार्ड
चालक परवानो
फोटो सयत पेन्शन दस्तावेज
ग्राह्य धरपी हेर सरकारी येवजण्यांचीं वळखपत्रां