मडगांव पालिकेंतल्यो स फायली गायब

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव पालिकेंतल्यो कांय म्हत्वाचो फायली शेणपाच्यो घडणुको घडत आसात. ताका लागून प्रशासकीय कामांत अडचणी येवपाक लागल्यात. पालिकेंतल्यान शेणिल्ल्या 6 फायलींतल्यो दोन फायली सोनसडो कोयरा प्रकल्पाच्यो आसात जाल्यार चार फायली लोकांच्या कामांच्यो आसात.
हे विशीं नगराध्यक्ष लिंडन परेरा हांकां विचारलें तेन्ना तांणी फायली भायर वचूंक नात,  नदरचुकीन कोणाच्याय टेबलाचेर आसतल्यो अशी जाप दिली. सोनसडो रस्तो बांदकामाची फायल सांपडल्या अशें सांगून तांणी हेर फायली सांपडटल्यो अशी आस्त उक्तायली.