मडगांवच्या पोरण्या रेल्वे स्टेशना कुशीच्या नाल्याच्या नितळसाणेची सुचोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: मडगांवच्या पोरण्या रेल्वे स्टेशना कुशीच्या वाठारांत दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी उदक सांठून उरत आशिल्ल्यान रस्त्यार उदक सांचता आनी वाहनचालकां सयत आशिकुशीच्या वेवसायिकांक हाचो त्रास जाता. हाची दखल घेत पालिका मुख्याधिकारी, नगरसेवक आनी कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी जोड पळोवणी केली. उपरांत कोंकण रेल्वेच्या जमनींतलें नाले नितळ करपाच्यो सुचोवण्यो संबंदितांनी दिल्यो.

मडगांवां पोरण्या रेल्वे स्टेशनाचो मार्ग हो सेगीत गर्दीचो आसता. दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी ह्या रस्त्यार उदक सांचून उरता आनी रस्त्या वयल्यान उदक व्हांवत आसता. हांगासरल्या गटारांची नितळसाण केले उपरांतूय हो प्रस्न सुटनाशिल्लो. ताका लागून शुक्रारा पोरण्या रेल्वे स्टेशन वाठारांतल्या वेवसायिकांनी नगरसेवकाक हाची कल्पना दिली.

नगरसेवक रोनिता आजगांवकार हांचे सयत पालिका मुख्याधिकारी रोहीत कदम, पालिका अभियंतो हांणी ह्या वाठारांतल्या उदकाचो निचरो जायत आशिल्ल्या वाठाराची पळोवणी केली. कांय कडेन गटारांनी सांचिल्लो कोयर पालिका कर्मचाऱ्यां कडल्यान नितळ करून घेतलो. ह्या वेळार रस्त्या कुशीक कोंकण रेल्वेच्या अधिकारांत येवपी जमनींतल्या नाल्यांत कोयर सांचिल्ल्यान उदकाच्या प्रवाहाक आडखळ येत आशिल्ल्याचें अधिकाऱ्यांच्या लक्षांत आयलें. ह्या वेळार कोंकण रेल्वेचे वरिश्ठ लोकसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांकां घडणूक थळार आपोवन घेतले. उपरांत कोंकण रेल्वे वाठारांतल्या नाल्याची पळोवणी केले उपरांत ह्या नाल्याची नितळसाण फुडल्या दोन दिसांत करून घेवपाच्यो सुचोवण्यो पालिके कडल्यान केल्यो.

घाटगे हांणी लेगीत नाल्याची नितळसाण ताकतिकेन हातांत घेतले अशें आस्वासन दिलें. पावसाच्या दिसांनी रस्त्यार सांचपी उदकाक लागून दर वर्सा त्रास जायत आशिल्ल्याच्यो कागाळी वेवसायिकांनी केल्ल्यो. आतां नगरसेविका रोनिता आजगांवकार हांणी ही समस्या सोडोवपा खातीर घेतिल्ल्या फुडाकाराची तोखणाय जाता.