मडकयच्या वाघा मानसीस खांवटे 45 शेतकारांच्या वायंगण शेतांत खारें उदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः मडकय हांगच्या वाघा मानशीच्या बांदाक व्हडलें खांवटें पडून पुराय शेतांत खारें उदक भरसलां. 550 परस चड शेतकारांक ताचो फटको बसला. सुमार 45 शेतकारांच्या वायंगण शेतांत खारें उदक गेलां. सरकारान मानशीच्या बांदाचो बेगोबेग दुरुस्ती करून लुकसाण  भरपाय दिवपाची मागणी ह्या शेतकारांनी केल्या.
शेतकारांनी वांयगण शेत लागवड करपाचें काम सुरु केलां. मात अकस्ताम बांदाक खांवटें पडून खारें उदक आयिल्ल्यान आतां लागवड करपाक मेळची ना असो हुस्को शेतकारांनी उक्तायला. कांय शेतकारांनी भाजयेची लागवड केल्या मात खाऱ्या उदकाक लागून ती  वाडपाक शकची ना, अशें तांणी सांगलां. वट्टें- मडकय हांगच्या 45 शेतकारांनी खाऱ्या उदकान भरिल्ल्या शेताची मंगळाराक पळोवणी केली.
वायंगण शेताचेर खाऱ्या उदकाचो परिणाम जाला. वट्टें वाठारांतले लोक कृशी वेवसायाचेर निंबून आसा. सरकारान तांका अर्थीक मजत दिवपाची मागणी प्रेमानंद नायक हाणे केल्या. बांदाक खांवटे पडिल्ल्यान भाजयेची तशेंच भात शेता खातीर शेतकारांनी घेतिल्ली मेहनत फुटक गेल्या अशें माधवी गावडेन सांगलें. पीक वाडोवपा खातीर सरकार वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर करता. मात शेत बांदांक खांवटी पडून शेतकारां सामकार आडमेळे तयार जातात. मागीर सरकारी येवजण्यो कसल्यो कामाचो, असो प्रश्न तिणे विचारला.
खाजन शेतांत सुंगटा आनी हेर नुस्तें तयार करपा खातीर बांदांक खांवटीं मारून खारें उदक घेवपाचे प्रकार कांय जाण करतात. बार-आम्रे कूळ संघटने आड शेतकारांनी फोंड्याच्या मामलेदार कार्यालयांत कागाळ केल्ली. मात तिची दखल घेनास्तना एके तरेन शेतकारांचेर अन्याय केला अशें प्रेमानंद गावंडे हाणे सांगलें. बांद सारको करपा कडेन सरकारान आडनदर केल्यार फुडाराक सुपीक शेतां ना नपयत जावपाची भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या.