भौशीक इमारती जातल्यो ‘दिव्यांग’ मोगी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इफ्फी भशेन दर वर्सा जातलो पर्पल महोत्सव

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : दिव्यांग व्यक्ती कडेन हेर मनशा प्रमाण खासा कुवत आसता. हाका लागून तांचो उल्लेख दिव्यांगजन असो जाता. गोंयांत दिव्यांंगांच्या हिताचे बरेच निर्णय घेतल्यात, आतां सगल्यो भौशीक इमारती दिव्यांग मोगी जातल्यो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. चित्रपट महोत्सवा (इफ्फी) प्रमाण आतां दर वर्सा गोंयांत पर्पल महोत्सव आयोजीत करतले, अशेंय तांणी सांगलें.
दिव्यांगा खातीरच्या पर्पल महोत्सवाचें शुक्रारा सांजे व्हडा दबाज्यात उक्तावण जालें. समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयतार मेरेन चलपी ह्या महोत्सवांत दिव्यांगा खातीर तरेकवार कार्यावळी जातल्यो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिव्यांगांचो उल्लेख दिव्यांगजन असो करपाचो निर्णय घेतलो. ते भायर सरकारी नोकरेंत दिव्यांगांचें आरक्षण 3 टक्या वयल्यान 4 टक्के करपाचो निर्णय जाला. दिव्यांगजना खातीर गोंय सरकार म्हयन्याक दरेकी 3,500 रुपयांची अर्थीक मजत दिता. हें प्रमाण देशांत सगल्यांत चड आसा. दिव्यांग जना खातीर शिक्षण संस्था तशेंच नोकऱ्यांनी आरक्षण आसा. सगल्या क्षेत्रांत दिसान दीस दिव्यांगजन उदरगत करीत आसात. केंद्रान दिव्यांग जना खातीर ‘किरण’ ही मजतवाहिनी सुरू केल्या. हाका लागून दिव्यांग जनाचे जिणेंत सुदारणा जावपाक मजत जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
‘हात नही होते उनकी भी तकदीर होती है’, अशें समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. दिव्यांग जनां मदीं शारिरीक उणिवो आसतात, तरी ते फाटीं उरनात. आयकुपाक येनासतना दुसऱ्याक कितें सांगपाचे आसा, ते तांकां कळटा. दिश्टी नासतना ते अभ्यास करून नामनां जोडटात. ते जायत्या क्षेत्रांनी पदकां मेळयतात. पर्पल महोत्सवा निमतान दिव्यांग जन एकठांय येतात, ही खोशयेची गजाल आसा, अशें तांणी सांगलें.
पर्पल महोत्सवाक केंद्रीय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमारांची भेट
पर्पल महोत्सवा निमतान दिव्यांगजनांनी केल्ल्या उत्पादनांचे विक्री प्रदर्शन भरलां. ह्या प्रदर्शनाक केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार हांणी भेट दिली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आसले. केंद्रीय मंत्र्यांनी दिव्यांगजनां कडेन संवाद सादलो.
दिव्यांगजनाक घटमूट करपा खातीर केंद्रान 2016 वर्सा कायदो लागू केलो. हाका लागून दिव्यांगजनांचे जिणेंत आत्मविस्वास येवपाक मजत जाल्या, अशें केंद्रीय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार हांणी सांगलें. दिव्यांगजनांच्यो समस्या ह्या विशया वयल्या परिसंवादांत ते उलयताले. समाजाक संवेदनशील करपाक पर्पल महोत्सव फावोसो थारतलो. गोंय हाचे पयलीं नव्या वर्साच्या उत्सवां खातीर वळखतालें. आतां दिव्यांगजनाच्या कार्यावळी खातीर गोंयची वळख जातली, अशें तांणी सांगलें.
ह्या महोत्सवांत 120 तरेकवार सर्ती जातल्यो.