भुरग्यां मदलें वाडटें मोबायलाचें व्यसन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोबायल ही आमची एक गरज. आमचें सर्वस्व न्हय. मोबायलाच्या व्यसनातल्यान भुरग्यांक बेगोबेग भायर काडुया. तांका तांच्या निखळ, निरागस भुरगेपणाचो मेकळेपणान आस्वाद घेवंक दिवया !

विज्ञान तंत्रगिन्यानान आयज मेरेन जायत्या सोदां वरवी आमची जीण खूप सोपी, सुटसुटीत केल्या. पुराय संवसार मुळा सावन
बदलपी हे सोद आमचे जीणेक खूप मुखार घेवन गेल्यात. अशाच अति म्हत्त्वाच्या सोदांतलो एक म्हळ्यार मोबायल फोन. आदल्या तेपार फकत एकमेकां कडेन उलोवपाक जाचो वापर जातालो तो मोबायल आता आमचीं लागींलागीं सगलीं कामां करपाक लागला. ज्या सोदांनी संवसाराक पुराय बदलून वडयलो अशा 101 सोदांची म्हायती दिवपी एक म्हायतीपट हालींच टीव्हीचेर पळयलो. ते वळेरेंत आस्पाविल्ले सर्वश्रेश्ठ 25 सोद आयज ह्या एका मोबायला भितर आस्पावतात. संवसारातल्या आयज मेरेनच्या ह्या सगल्यात व्हड सोदांच्या संशोधनाचे लाव आमी सगलेच जाणात. मात ताचे वेगवेगळे दुश्परिणाम लेगीत आमी जाणात. जाण्ट्यां भशेन आता ह्या मोबायलाचें व्यसन ल्हान भुरग्यांक लेगीत खूप व्हड प्रमाणात लागिल्ल्याचें दिसून येता. मोबायलाचे लाव जितले आसात ते परस कितलेशेच पटींनी ताचे भिरांकुळ, गंभीर परिणाम हे आदीच दिसपाक लागल्यात. फकत एखाद्या विशिश्ट पिराय गटांतल्या न्हय जाल्यार सगल्याच स्तरांतलीं भुरगीं ह्या मोबायलाच्या व्यसनाक बळी पडिल्लीं दिसतात.
मोबायलाचें व्यसन भुरग्यांक लागपाची वेगवेगळी कारणां आमी आदीं समजून घेवपाक जाय. सगल्यांत म्हत्त्वाचें म्हळ्यार चडशे पालक आपल्या भुरग्यांक मोबायल दितात, हांगाच ह्या प्रस्नाचे मूळ आसा. मोबायल भुरग्यांक दिवपा फाटल्यान लेगीत तांची आपली अशी हास्यास्पद कारणां आसतात. “आमकां आमच्या वेळार मेळूंक ना न्हय असल्यो गजाली? म्हणटकच आमच्या भुरग्यांक तरी ताचो लाव घेवं” अशें म्हणून जायते पालक गरज नासतना भुरग्यांक मोबायल घेवन दितात. दुसरें म्हळ्यार समाजात आपली तथाकथित प्रतिष्ठा (स्टेटस) राखपाक पालक भुरग्यांक मोबायल दितात. खरेंच गरज आसत आनी ताचो उपेग बर्‍या कामा खातीर जातलो आसत जाल्यार एकवेळ समजूं येता, मात गरज नासतना मोबायल दिवप जाता. थंयच सगळो गंभीर प्रस्न निर्माण जाता. आयज जायत्या घरांनी चडशें एकूच भुरगें आशिल्लें दिश्टी पडटा. अशा वेळार खेळपाक कोणूच नाशिल्ल्यान वा कॉलनींत, सोसायटींत हेर भुरगीं नाशिल्ल्यान भुरग्यांक मनोरंजन म्हूण लेगीत पालक मोबायल घेवन दितात. आपली भुरगीं भायर उक्ताडार खेळपाक गेल्यार खंयतरी पडून तांकां घावो बी जायत ह्या भंयान लेगीत जायते पालक तांकां मोबायल दिवन घरांतच दवरपाक प्राधान्य दितात.
आदल्या तेपार टीव्हीचें जें व्यसन आदल्या पिळगेक आशिल्लें तेंच आयज उण्या- अधिक प्रमाणात मोबायल करता. मात हांगा भुरग्यांक आपल्याक जाय तें कितेंय सोदपाचें आनी पळोवपाचें स्वातंत्र्य मेळटा. आयज भुरगीं फकत गेम खेळपा खातीर न्हय जाल्यार हेर जायत्या गजालीं खातीर मोबायलाचो वापर करपाक लागल्यात. ऑनलायन गेम्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे (बरे- वायट) व्हिडियो, गुन्यावकारी गजालींची म्हायती दिवपी मजकूर अशा कितल्याश्याच गजालीं कडेन भुरग्यांचो ह्या कारणान संपर्क येता. हे वरवी तांच्या मतींत नाका आशिल्ल्यो गजाली घर करतात. भुरगीं शिक्षण, संस्कार हांचे पसून दिसान दीस पयस वचत रावतात. कितलेशेच खेपे ह्या मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान मेळिल्ली म्हायती वापरून भुरग्यांनी भिरांकुळ गुन्यांव लेगीत केल्ल्याच्यो खबरो आयकूंक मेळटात. कोविड म्हामारीच्या काळात ऑनलायन शिक्षणाच्या निमतान दरेका भुरग्याच्या हातांत (अधिकृतपणान) हो मोबायल पावलो आनी त्या दोन वर्सांत भुरग्यांक मोबायलाचें जें व्यसन लागलें तें आतां सुटप भोव कठीण जालां. मोबायलाचो वापर करपी सगलीच भुरगीं अशें करतात असो हाचो अर्थ न्हय. कांय सुखद आडवाद आसतूय. मात त्या आडवादांचे पलतडी वचून विचार करपा सारकी स्फोटक परिंस्थिती आयज उप्रासल्या, इतलें मात निश्चित.
ह्या मोबायल व्यसनाचे परिणाम तितलेच गंभीर आसात. सगल्यात आदी म्हळ्यार ताचे अर्थिक परिणाम. मोबायल घेवपा खातीर आनी ताचो दिसपट्टो वापर करपा खातीर आयज व्हडा प्रमाणात दुडू मोडचे पडटात, हें आमीं सगलेच जाणात. आदल्या काळाच्या तुळेन आयज मोबायल सेवांचे दर जरी उणे जाल्ले आसले तरी हे दर सगल्यांकूच परवडटात अशें ना. मोबायलाक लागून भुरग्यांच्या मानसिक अवस्थेचेरूय परिणाम जाता. तांच्या स्वभावांत बदल जावप, तीं चडांत चड त्राशीक स्वभावाची जावप, घरातल्या वा भायल्या लोकां कडेन अजिबात लक्ष न दिवप, एकोडे आपल्या कुडींत बसून मोबायलाचेर कितेंतरी करीत रावप, असामाजिक जावपाक लागप अशे तरेचे परिणाम लेगीत मोबायलाच्या अती वापराक लागून दिसून येतात. जायते खेपे भुरगीं मोबायलांत इतलीं गुल्ल आसतात की, घडये घरांत कोणूय सोयरे आसल्यार लेगीत तांकां ताचो पत्तोच लागना. आयिल्ल्या सोयर्‍यां कडेन उलोवपाची इत्सा लेगीत तांकां नासता. ह्या सगल्या भायर भुरग्यांच्या भलायकेचेर मोबायलाचे जे भयंकर परिणाम जातात ताचे विशीं तर आमी सगलेच पुरायपणान
जाणात.
ह्या मोबायल व्यसन समस्येचेर बेगोबेग उपाय काडप खूप म्हत्त्वाचें. सगल्यात आदीं म्हळ्यार पालकांनी भुरग्यांक मोबायल दिवप बंद करपाक जाय. गरज आसा तेन्नाच आनी तितल्याच कामा खातीर मोबायल वापरपाक हरकत ना. आयज मोबायलाचेर जायती भोवउपेगी म्हायती मेळटा हें खरें. देखून, भुरगीं जर इंटरनेट वापरतलीं आसत जाल्यार पॅरेंटल कंट्रोल यंत्रणा मोबायलांत चालू करची जे वरवी भुरग्यांक नाका आशिल्ली म्हायती दिश्टी पडची ना. हाचेय मुखार वचून पालकांनी अती लाड म्हण भुरग्यांच्या दरेका मागणेक बळी पडप बंद करपाक जाय. भुरग्यांच्या हातांत मोबायल दिवन स्वताची सोयीस्कर सुटका करून घेवचे परस तांचे वांगडा कांय वेळ खेळपाचो यत्न पालकांनी केल्यार भुरग्यांक तें मोबायला परस अदिक आवडटलें. मोबायल ही आमची एक गरज. आमचें सर्वस्व न्हय. मोबायलाच्या व्यसनातल्यान भुरग्यांक बेगोबेग भायर काडुया. तांका तांच्या निखळ, निरागस भुरगेपणाचो मेकळेपणान आस्वाद घेवंक दिवया !

प्रा. चिन्मय मधू घैसास
9823728640