भुरग्यांच्या अपहरणाचे वावडेन शाळाय भियेल्यात!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विद्यार्थ्यांक सुचोवण्यो, पालकांकूय खबरदारी घेवपाचे निर्देश

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः शालेय विद्यार्थ्यांच्या अपहरणांचे वावड्यां विशी सुरू आशिल्ले चर्चेचे फाटभुंयेर, गोंयांतल्यो शिक्षणीक संस्था सतर्क जाल्यात. कांय शाळांनी शेनवारां पालकांची बसका घेवन तांणी आपल्या भुरग्यांची जतनाय घेवपाची सुचोवणी केल्या, जाल्यार खबरदारीचो उपाय म्हूण पुलीस खात्यानूय कांय शाळां भायर पुलीस तैनात केल्यात.

शालेय भुरग्यांचें अपहरण करपी टोळी कांय वाठारांनी भोंवता, अशी चर्चा फाटल्या कांय दिसां सावन रंगता. पुलीस म्हासंचालक डॉ. जसपाल सिंग हांणी ह्यो वावड्यो आशिल्ल्याचें पत्रकार परिशद घेवन स्पश्ट केलां. पूण हे चर्चेचें सगळ्यांत चड लुकसाण रस्त्यांचेर भोंवपी मानसीक दुयेंतींक बसला. फाटल्या कांय दिसांनी भुरग्यांचे अपहरण करतले अशा दुबावान शाळा तशेंच हे वाठारांनी भोंवपी मानसीक दुयेतींक बडोवपाच्यो घडणुको घडल्यात. हाका लागून परतून एकदां गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जाला. मजगतीं, अपहरणाच्या वाडटे चर्चेक लागून चडशा शाळांतल्या शिक्षकांनीय धसको घेतला. ताका लागून शेनवारा शिक्षकांनी शाळा सुरू जाताच विद्यार्थ्यांनी फक्त आपल्या पालकां वांगडाच घरा वच्चें, अनोळखी मनशान आपयल्यार तत्काळ ताची म्हायती वर्ग शिक्षकाक दिवची तशेंच खावपाक दिवपाच्या निमतान कोणीय लागीं आपोवपाचो यत्न केल्यार वच्चे न्हय, अश्यो सुचोवण्यो केल्यो. ते उपरांत शिक्षकांनी पालकां कडेन बसका घेवन शाळा सुटपाच्या वेळार येवन आपल्या भुरग्यांक घेवन वच्चें, अशें निर्देश दिले. शाळा सुटपाच्या वेळार खूब कडेन विद्यार्थी उबे रावतात. दरेका विद्यार्थ्याचेर लक्ष दिवप शिक्षकांक शक्य जायना. ताका लागून पालकांनी शिक्षकांक आदार करचो. शाळा सुटपाच्या वेळार येवन तांकां घेवन वच्चें, अशें शिक्षकांनी पालकांक सांगलां.

पालकां मदींय भिरांतीचें वातावरण

अपहरणांची चर्चा चल्ल्या पूण तशी घडणूक अजून मेरेन तरी मुखार येवंक ना. पूण हे चर्चेक लागून पालकां मदीं भिरांत दिसान दीस वाडपाक लागल्या. शाळा सुटले उपरांत विद्यार्थ्यांक भायर सोडचे बदला वर्गांतूच बसोवन दवरचे आनी पालकांक वर्गांत येवन आपल्या भुरग्यांक व्हरपाची परवानगी दिवची, अशी मागणी पालकां कडल्यान जावपाक लागल्या.