भीक मागपी भुरग्यांक वाटावपा खातीर गोंय सरकारान फावो तीं पावलां घालचीं अर्जाचो जोड संस्थापक अरूण पांण्डे हांची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः भीक मागपी भुरगीं लिंगीक अत्याचार आनी हिंसाचाराक बळी पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ताकां वाटावपा खातीर फावो तीं पावलां घालपाची मागणी वास्कोतल्या अर्ज हे बिगर सरकारी संस्थेन सरकारा लागीं केल्या. भुरग्यांक भीक मागपाक लावपी लोकांक अटक करून तांचेर खर कारवाय करपाची गरज संस्थेचो जोड संस्थापक अरूण पांण्डे हांणी केल्या.
अर्ज ही संस्था वेगवेगळ्या समस्यांसचेर काम करता. मात आमचें चड लक्ष लिंगीक वेव्हार आनी भीक मागप हाचे कडेन आसा अशें पांण्डे हांणी सांगलें. मनीस गरीब, दुबळो आनी मानसीक नदरेन बरो ना जाल्यार, झटपट पयशे आनी वेवसनां खातीर भीक मागपाचें काम जात. भीक मागपी भुरग्यांचो वापर लिंगीक वेव्हारा खातीर जाता अशें आमी केल्ले पळोवणेत दिसून आयलां अशी म्हायती तांणी दिली.
जायत्या भुरग्यांक हाडून भीक मागपाक लायतात. ताचें दलाल कर्नाटकांत आसतान आनी भुरग्यांक गोंयांत भीक मागपाक लायतात अशें तांणी सांगलें. भीक मागपा आड 1959 वर्सा मुंबय कायदो केल्लो. गोंय सरकारान तसो कायदो करून भीग मागपाक प्रतिबंद करपाक जाय. गोंयांत लागू आशिल्लो ज्युवेनायल कायदो आनी बाल हक्क कायद्या प्रमाण भुरग्यांक भीक मागपाक लावप हो गुन्यांव थारता. जीं भुरगीं भीक मागतात तांका संरक्षण दिवपाक जाय. तांची जतनाय घेवपाक जाय. भुरगीं कल्याण समितीन भुरग्यांक वाटावन तांची पुनर्वसणूक करपाक जाय. मात दुर्दैवान गोंयांत हें कांय जायना अशें पांण्डे हांणी सांगलें.
गोंय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान भीक मागप हो कांय जाणालो वेवसाय जाला. हालींच वास्को एका सान भुरग्यांचें अपहरण करपाचो प्रकार जाल्लो. एक वर्सा आदी मडगांवा असोच प्रकार जाल्लो. रस्त्या कुशीकच्या झोपडपट्टींत रावपी भुरग्यांक उबारून व्हरून उपरांत भीक मागपाक लावपाचे प्रकार जातात. रस्या कुशी रावपी भुरगीं कितलीं सुरक्षीत आसात हे विशीं साळगांवकार कायदो म्हाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे मजतीन आमी सर्वेक्षण केल्लें. तेन्ना वास्कोंत भीक मागपी दादले, बायलो आनी भुरगीं जायत्या सुवातांनी एकठांय रावतात आनी थंय सीसीटीव्ही कॅमेरे नाशिल्ल्यान भुरग्यांचो लिगींक वेव्हार जाता हे दिसून येना अशें पांण्डे हांणी सांगलें. भीक मागपी भुरगीं दिसल्यार ताका रोखडेंच वाटावपाक जाय. ती खंयचीं आनी कोणा वांगडा रावतात हे सोदून काडपाक जाय. प्रौढ बायलो वा दादले भीक मागतात तांचेर कायद्या प्रमण खर कारवाय करपाक जाय अशें तांणी सांगलें.