‘भिवपाची गरज ना, दाबोळी विमानतळ उरतलो’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधक अाक्रमकः दाबोळी ‘घोस्ट’ विमानतळ जावपाची भिरांत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांंत दाबोळी विमानतळ सुरू उरतलोच, हाची हमी कितें? ह्या मुद्याचेर विरोधकांनी सरकाराक उजरावन काडलें. मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांत दाबोळी विमानतळ बंंद जालो जाल्यार टॅक्सी वेवसाया सयत दक्षीण गोंयांतल्या हॉटेलांक ताचो फटको बसतलो, अशी भिरांत विरोधी आमदारांनी उक्तायली.
मोपा विमानतळ सुरू जालो तरी दाबोळी विमानतळ बंंद जावचो ना. मोपा विमानतळा सयत दाबोळी विमानतळ सुरूच उरतलो, अशें आस्वासन मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सभाघरांत दिलें. मोपा विमानतळ सुरू जाले उपरांंत दाबोळी विमानतळ बंंद जावपाची भिरांंत आसा. दाबोळी विमानतळ उरचो म्हूण सरकार कितें यत्न करता? असो प्रस्न मुरगांवचे आमदार संंकल्प आमोणकार हांणी विचारलो. ह्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंंत्र्यान दाबोळी विमानतळा विशीं आस्वासन दिलें.
संंकल्प आमोणकार हांंच्या प्रस्नाचे फाटभुंयेर दाबोळी विमानतळाचेर बरोच वेळ भासाभास जाली. दाबोळी विमानतळाचेर दिसाक 18 देशांंतलीं 70 विमानांं देंवतात. सकाळीं 9 ते दनपारां 2 वरां मेरेन हो विमानतळ बंंद आसता. सरकारान पयसो खर्च करून मुळाव्यो सुविधा विमानतळाचेर तयार केल्यात. विमानतळाचेर पार्कींगाचो प्रस्न आसा. विवीध देशांतल्यो एरलायन्स कंंपनी गोंयांंत विमानां धाडपाक इत्सूक आसात.
सध्या गोंयाक दोन विमानतळांंची गरज आसा. हाका लागून मोपा विमानतळ जालो, तरी दाबोळी विमानतळ उरतलोच. हाचे पयली 1 जुलय 2010 तारखेक हे विशीचें पत्र दिलांं, अशें मुख्यमंंत्र्यान सांंगलें. ह्या प्रस्नाचेर जाल्ले चर्चेंत आमदार विजय सरदेसाय आनी युरी आलेमांव हांंणी वांटो घेतलो. दाबोळी विमानतळाची तांंक कितले पटीन वाडल्या? कितले प्रवाशी येतात? हे स्पश्ट करपाची मागणी विजय सरदेसाय हांंणी केली. दाबोळी विमानतळ हो ‘घोस्ट’ विमानतळ जावपाचे वाटेर आसा. देशांत 52 ‘घोस्ट’ विमानतळांं आसात, अशें आमदार युरी आलेमांव हांंणी सांंगलें.
हाचेर देशांत ‘घोस्ट’ विमानतळांं 52 नात, 27 आसात, अशी दुरुस्ती मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी केली.