भासाभास जाता, पूण समस्या सुटनात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोकांच्या घामा, कश्टांचो पयसो मोडटना धा फावटीं विचार करप गरजेचें, हें लोकप्रतिनिधींक खबरूच आसतलें? आमच्या गोंयचेर सध्या 23 हजार 270 कोटींचें रीण आसा, हेंय विसरून चलचेंना.

विधानसभा अधिवेशना वेळार उदरगतीचीं कामां, राज्य चलयतना सरकाराक येवपी खर्च, आडमेळीं, जाल्ले गैरप्रकार…. सगलें सगलें उक्ताडार येतात. मात सगलेंच जाग्यार पडना, भासाभासा जाता, पूण समस्या सुटना, अशें लोक म्हणटात. कारण गैरप्रकार, भ्रश्टाचार हे सतत चलतात. संबंदीतांचेर कारवाय जाताच अशें ना. कांय वेळार कितें घडलां, तें उक्ताडारूयर येना. विरोधक पसून ताचे आड आवाज काडिनात. लोकूय विधानसभेचें प्रक्षेपण पळयतात. तिडकीन पेट्टात….. मागीर सोशल मिडियाचेर कडक कमेंट घालून शांत जातात.
नगरनियोजन मंत्र्यांच्या अहवाला प्रमाण, मायकल लोबो आनी तांच्या घरच्यांनी 27 हजार 647 चौखण मिटर जमनीचें रुपांतर केलां. कळंगूट- कांदोळी, पर्रा – नागवें- हडफडें ओडीपींत हो प्रकार जाला. 50 टक्के रुपांतरीत जमनींचो दर्जो आदले सारको केला. बेकायदेशीर विकिल्ल्यो जमनीं जप्त करतले, मूळ धनयांक दितले, अशेंय जाहीर जालां. आता हाचे मुखार जमनींचे बाबतींत हातचलाखी जावची ना, हे खातीर सरकाराक जतनाय घेवची पडटली. ओडीपींनी हातचलाखी जाली, जमनी बेकायदेशीर पद्दतीन घेवन विकपाचेय प्रकार जाले, ताचे कोण मुखेल सुत्रधार आसात, जाल्यार तांकां ख्यास्त जातली? कोमुनिदादी सारक्या संस्थांच्यो 25 वर्सां पयलीं कितल्यो जमनीं आशिल्ल्यो आनी सध्या कितल्यो उरल्यात, ताचोय नियाळ घेतल्यार गोंय कशें मुदार जालां, तें सगल्यांक कळटलें. जमनींचीं रुपांतरां जाल्यांत तीं फक्त बार्देशांतूच, काय हेर तालुक्यांनीय? ताचोय सोद घेतल्यार बरो.
आॅगस्टांत पंचायत वेंचणुको जातल्यो. आतां हेर मागास लोकांक (ओबीसी) आरक्षण मेळटलें. ओबीसींतल्या 19 घटकांक. ताची वळेरी जाहीर केल्या. तळागाळांतल्या लोकांचे कितें प्रस्न आसात, ताचे वयले उपाय तांकांच खबर आसतात. म्हणटकच चडांत चड ओबीसी उमेदवार पंचायत वांगडी जाल्यार तांच्या वाठारांच्या उदरगतीक वेग येतलो, अशें धरून चलुया. मात बऱ्याच पंचायतींक उदरगतीच्या कामाचेर पयसो कसो खर्च करपाचो, तो कसो उबो करपाचो हाची खबर ना. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी ते विशीं खेद उक्तायलो. पंचायतींक वित्त आयोगाचो निधी येता. मात ताचो वापर जायना. पंचायती सगल्या कामां खातीर सरकाराचे तिजोरेचेर अवलंबून रावतात. हातूंत अनुदानाचेर चलपी म्हामंडळांय आसात, अशें तांणी सांगलें. पयसो कसो उबो करप, तो खर्च कसो करप, कामां कशीं करप, हाचें प्रशिक्षण दिवपाचो विचार मुखार आयला. तो चालीक लागचो. कारण कांय वेळार चार आण्याची कोंबी आनी बारा आण्याचो मसालो, असलो प्रकार बऱ्याच कामां बाबतींत जाता. लोकांच्या घामा, कश्टांचो पयसो मोडटना धा फावटीं विचार करप गरजेचें, हें लोकप्रतिनिधींक खबरूच आसतलें? आमच्या गोंयांचेर सध्या 23 हजार 270 कोटींचें रीण आसा, हेंय विसरून चलचेंना.
सरकारान जिणेगरजेच्या रस्त्यांचो प्रस्न गंभीरपणान हाताळपाचें थारायलांशें दिसता. गोंयची ट्रॅफिक, करुया टेरिफीक, अशें कांय जाण म्हणटात. रस्ते सुधारले बगर हें शक्य ना. ताळगांवांच्या रस्त्याची दुर्दशा करपी काॅण्ट्रेक्टराचो परवानो दोन वर्सां खातीर रद्द केला. हाचे मुखार रस्तो पिड्ड्यार जालो जाल्यार संबंदीत काॅण्ट्रेक्टराच्या खर्चान तो परतून दुरूस्त करून घेतले, अशें सरकारान जाहीर केलां. तें प्रत्यक्षांत जावचें. स्वता बांदकाम खात्याक कामगार वापरून रस्त्यांक डांबर घालप शक्य ना? पालिका स्वता कोयर उखलता, तशें. गोंयांत सगळ्याक एकसारकोच पावस पडटा. मात कांय थारावीक रस्ते गुळगुळीत उरतात, उरिल्ले पयले दडकेन काबार जातात, हाचे फाटलें रहस्य सगल्यांक खबर आसा. पूण गोंय मुक्त जायत सावन आयज मेरेन ताचेर कांय जावंक ना. उदरगतीचीं कामां करतना तीं किमान 15 वर्सां तरी तिगपाक नाका?
हुंवाराचे समस्येचेर नियंत्रण दवरपाक साळांत आनी कळणा न्हंयेचेर बांद बांदून उदक आडयतले, अशें उदकास्रोत मंत्र्यान सांगलां. मात हें काम बारीक विचार करून जावंक जाय. पोरूं सत्तरींत हुंवार आयिल्लो तेन्ना बांदांक लागून तो आयलो, असो दावो थळाव्या लोकांनी केल्लो. तशें हांगा जावचें न्हय. आदेस भर पावसाची दडक पडल्यार हालींच्या वर्सांनी सगलेच कडेन उदक रस्त्यार येता. हुंवार येवपा फाटलीं कारणां सोदून उपाय घेतल्यार ही समस्या सुटूं येता.