भाशा हें लोकांचें विचार मांडपाचें साधनः दामोदर मावजो

‘पुरण’ कादंबरीचें प्रकाशन करतना दामोदर मावजो. वांगडा प्रा. भुषण भावे, दिलीप बोरकार, लेखक प्रकाश पर्येंकार आनी डॉ. रमिता गुरव.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांचे ‘पुरण’ कादंबरीचें प्रकाशन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः भाशा ही लोकांचे विचार मांडपाचें साधन. भाशा आनी साहित्याचेर समाजाची वळख घडटा. पुरण हे कादंबरींत अशीच सत्तरीची भास आनी लोकजीण मांडल्या. सैमाच्या गोपांत रावपी कश्टकरी लोक आनी तांची जिणेशैली कशी आशिल्ली हें सगळें हे कादंबरींतल्यान लोकांक वाचपाक मेळटलें, अशें कोंकणींतले ज्येश्ठ साहित्यीक तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले दामोदर मावजो हांणी सांगलें.

म्हादय न्हंयेदेगे वयले जीण संस्कृतायेचेर, आदले समाजजिणेचेर, पर्यावरणाचेर, कृशीचेर तशेंच गोसंस्कृतीचेर जाल्ल्या आघाताची व्यथा मांडपी डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांणी बरयिल्ले पुरण कादंबरीचें प्रकाशन मंगळारा 24 मेक मावजो हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार ते उलयताले.

पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांधा सभाघरांत जाल्ले हे कार्यावळीक खास निमंत्रीत म्हूण आदले सचीव प्रशासकीय अधिकारी दौलत हवालदार, प्रा. भुषण भावे, दिलीप बोरकार, डॉ. रमिता गुरव माचयेर हाजीर आशिल्लीं. तशेंच ह्या पुरण कादंबरीच्या प्रकाशन सुवाळ्याक सत्तरींतल्या म्हादयदेगेर रावपी शेतकार, कोंकणीचे अभ्यासक, विद्यार्थी हांची खाशेली हाजेरी आशिल्ली.

डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांणी बरयिल्ली कादंबरी सत्तरींतले म्हादयदेगेर आशिल्ले ग्राम जिणेचेर आदारीत आसा. तातूंत तांणी पर्यावरण, शेती, संस्कृती, लोकजीण सगळ्या घटकांचो आसपाव केला. अशा विशयांक हात घालपी ही गोंयांतलीच न्हय जाल्यार पुराय देशांतली एकसुरी कादंबरी आसतली. डॉ. पर्येंकार हांणी ह्या वाठारांत रावपी पिळग्यान पिळग्या लोकांचें दर्शन हे कादंबरींतल्यान घडयलां, अशें मावजो हांणी सांगलें.

ही कादंबरी बरयतना खूबशीं पात्रां मुखार येतालीं. सत्तरींतलो आशिल्ल्यान सत्तरींतल्या लोकांची जीणशैली, म्हादयदेगेर आशिल्ल्या सैमाचो अणभव घेतला. म्हादयदेगे वयले 33 गांव भोंवलों. त्या लोकां कडल्यान म्हायती मेळयली. ती हे कादंबरीच्या रुपांत मांडपाचो यत्न केला. हातूंतलीं सुमार 80 टक्के पात्रां जिवीत आसात. सत्तरीच्यो खूबश्यो व्यथा हे कादंबरींत मांडपाचो आपूण यत्न केला. कादंबरी केन्ना पुराय जाली तें कळुंकूच ना. फुडें कितें बरयतलों, हें खबर नासतालें. रातीचो हातांत पेन घेवन बसतालों. सहज बरयत गेलों. कोंकणीच्या खूबशा साहित्यिकांनी मार्गदर्शन केलें. ते उपरांत ती वाचकां मुखार हाडली, अशें ह्या वेळार पुरण कादंबरीचे लेखक डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांणी सांगलें. पुरण कादंबरी ही गांवांतले जिणेचो अभ्यास करपी विद्यार्थ्यां खातीर खूब फायद्याची थारतली. हे कादंबरींत खूबशी म्हायती लिपिल्ली आसा. एकंदरीत तांणी हे कादंबरी वरवीं दर्जेदार साहित्य रचलां. हे आदींचें तांचें साहित्य खूब दर्जेदार आसाच. पुरण कादंबरींतल्यान युवा साहित्यिकांक उर्बा मेळटली, अशें डॉ. भुषण भावे हांणी सांगलें.